Начало / Университетът / Центрове / Научно-образователен и културен център "Aл-Фараби"

   

 

Директор: Виолета Добичина

e-mail: kazakhcenterSU@gmail.com, dobichna@uni-sofia.bg , за контакт с КазНУ

Адрес: София, бул. „Тодор Александров" 79, кабинет № 27

 

 
ciek_2_small

Научно-образователен и културен център "Aл-Фараби" (НОКЦ) е създаден с решение на Академичния съвет на СУ "Св. Климент Охридски" от 27 февруари 2019 г. , (Протокол №7, т. 19) като обслужващо звено по смисъла на чл. 8, ал. 1, т. 8 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

 

Центърът има следните цели и задачи:

• Популяризиране на престижа и популярността на СУ „Св. Климент Охридски” в Централноазиатския научно-образователен регион и на Казахския национален университет „ал-Фараби” и централно азиатските партньорски университети в Европейското научно и образователно пространство

• Развитие на сътрудничеството между образователните институции в страните партньори

• Взаимодействие и координация в областите на дейност с университети, държавни институции, неправителствени организации, фондации и др. В България и в страните от Централна Азия.

• Подпомагане на академичната мобилност на университетски преподаватели и студенти между СУ и партньорски университети в Централна Азия за участие в стажове, семинари, учебни и изследователски пътувания, съвместна преподавателска работа.

• Да координира научноизследователската и преподавателската работа по актуални проблеми с университетите партньори на Софийския университет в страните от Централна Азия.

 

ДЕЙНОСТИ:

За постигане на целите си и изпълнение на специфичните си задачи Научно-образователен и културен център Ал-Фараби организира различни академични, научни и културни прояви: Специализирани семинари; Кръгли маси; Обучение; Видеоконферентна връзка; Културни инициативи и др.

 

Новини от Научно-образователен и културен център "Aл-Фараби":

 

 

  • WEBINAR - Digitalization and internationalization of higher education in the context of the Kovid - 19 pandemic: professors from Sofia University, universities in Central Asia and Iran share innovative practices.
  • Уебинар - Дигитализация на висшето образование в контекста на Ковид-19 пандемията: България – Узбекистан
  • Уебинар от поредицата международни научни форуми, организирани от Факултета по класически и нови филологии в рамките на проекта „Дигитализация и образование в условията на Ковид-19 пандемията: практики и иновации във висшето образование в България и страните от Централна Азия (Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан) и Иран"