Начало / Университетът / Администрация / Сектор „Докторанти“

   

Ректорат, Северно крило – партер
стая 214

 

Ръководител сектор "Докторанти"

ДЕЯНА АНДОНОВА

тел. 8462 185, 9308 445
doctoranti@admin.uni-sofia.bg

Инспектор

МАРИНА БОНЕВА

тел. 8462 185, 9308 445
marinaboneva@admin.uni-sofia.bg

 

Дейности

 

Сектор „Докторантури” чрез ръководни, контролни и координиращи функции осъществява пълното административно обслужване на докторанти – български граждани и на докторанти – чужди граждани.

Основни дейности:

 • По приема на докторанти по държавна поръчка:
  - активно участва и носи отговорност за навременното изпращане в МОН на заявките за докторантури за ежегодния прием;
  - публикува утвърдените от Министерския съвет докторантури и осъществява приема на документи на кандидат-докторантите;
  - изготвя заповедите за провеждане на конкурсните изпити;
  - след успешно издържани конкурсни изпити и след решение на Факултетните съвети в отдела се изготвят заповедите за зачисляване в докторантура;
  - изготвя заповедите за възнаграждение за членове на комисиите, провели конкурсните изпити.
 • Осъществява административното обслужване през целия период на обучение и изготвя заповедите, свързани със статута на докторантите: заповеди за провеждане на изпити от индивидуалния план за подготовка, за прекъсване на обучението при определени обстоятелства, за трансформиране на докторантурата от една форма на обучение в друга, за удължаване на докторанурата – до отчисляването от докторантура и провеждането на вътрешната защита. Ежемесечно се подава информация за здравно осигурените редовни докторанти към НОИ чрез УЦИКТ на СУ.
 • Осъществява контакти и консултации с преподавателите – научни ръководители на докторантите. Изготвяне на заповеди за научно ръководство след положителна атестация в края на всяка докторантска година.
 • Целогодишно без месец август и септември приема документи за платени редовни и задочни докторантури.
 • Целогодишно приема документи на кандидати за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка.
 • Пълно административно обслужване на докторанти – чужди граждани.
 • Осъществява и координира връзката между обучаващите университетски звена и ректора и когато е нужно и външни институции – МОН, НОИ, Териториално статистическо бюро, чужди посолства.