Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Публични покани / Възложени ОП - публични покани (от 01.10.2014 г.)

   

Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на СУ: 72-00-242/14.04.2016 г.

УИН номер на РОП: 9053055

Предмет: АБОНАМЕНТНА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА СУ

Дата: 12.04.2016 г.

Идентификационен номер на СУ: 72-00-230/12.04.2016 г.

УИН номер на РОП: 9052526

Предмет: Оценка на капацитета на урбанизираните екосистеми, определяне на капацитет. Изготвяне на картни материали за предоставяните ЕСУ от урбанизираните екосистеми за нуждите на проект „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране“ (TUNESinURB)

Дата: 04.04.2016 г.

Идентификационен номер на СУ: 72-00-219/04.04.2016 г.

УИН номер на РОП: 9052064

Предмет: Разширяване и актуализиране на бази данни, анализ и крайна оценка на реализираните ЕСУ в урбанизираните екосистеми

Дата: 04.04.2016 г.

Идентификационен номер на СУ: 72-00-218/04.04.2016 г.

УИН номер на РОП: 9052063

Предмет: Валидиране и демонстрация на оценката на ЕСУ на екосистемите в пилотните региони

Дата: 13.04.2016 г.

Идентификационен номер на СУ: 72-00-235/13.04.2016 г.

УИН номер на РОП: 9052671

Предмет: Периодична доставка на хигиенни материали за нуждите на СУ, включваща 3 обособени позиции

Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на СУ: 72-00-244/14.04.2016 г.

УИН номер на РОП: 9053054

Предмет: Организация, управление и контрол на вечерни кетърингови събития на СУ – коктейли, приеми, банкети, партита др.; обслужване извън заведения за хранене и развлечения (кетъринг)

Дата: 12.04.2016 г.

Идентификационен номер на СУ: 72-00-232/12.04.2016 г.

УИН номер на РОП: 9052527

Предмет: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ НА УЧЕБНИК

Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на СУ: 72-00-243/14.04.2016 г.

УИН номер на РОП: 9053058

Предмет: Периодична доставка на електроматериали за нуждите на СУ

Дата: 29.02.2016 г.

Идентификационен номер на СУ: 72-00-138/29.02.2016 г.

УИН номер на РОП: 9050892

Предмет: Избор на изпълнител за извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на СУ три обособени позиции

Дата: 28.01.2016 г.

Идентификационен номер на СУ: 72-00-92/28.01.2016 г.

УИН номер на РОП: 9049953

Предмет: Осигуряване на кафе-паузи в рамките на конферентни събития, семинари, кръгли маси, симпозиуми и др.

Дата: 11.01.2016 г.

Идентификационен номер на СУ: 72-00-19/11.01.2016 г.

УИН номер на РОП: 9049514

Предмет: Определяне на пространствения обхват на подтиповете екосистеми и създаване на карти" за нуждите на проект „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране" (TUNESinURB)

Дата: 16.12.2015 г.

Идентификационен номер на СУ:

УИН номер на РОП: 9049076

Предмет: „Извършване на пространствен анализ и обработка на данни“ за нуждите на проект „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране“ (TUNESinURB)

Дата: 07.08.2015 г.

Идентификационен номер на СУ: 72-00-554/07.08.2015 г.

УИН номер на РОП: 9044639

Предмет: Застрахователни услуги за нуждите на СУ "Св. Климент Охридски"

Дата: 17.06.2015 г.

Идентификационен номер на СУ: 72-00-445/17.06.2015 г.

УИН номер на РОП:

Предмет: Услуги по пране и химическо чистене за нуждите на СУ "Св. Климент Охридски", включваща 10 обособени позиции

Дата: 09.06.2015 г.

Идентификационен номер на СУ: 72-00-402/08.06.2015 г.

УИН номер на РОП:

Предмет: Извършване на одитна проверка на проект № BG051PO001-3.3.06-0040 “Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за медицинската практика“, финансиран по оперативна програмa “Развитие на човешките ресурси”

Дата: 04.06.2015 г.

Идентификационен номер на СУ: 72-00-394/04.06.2015 г.

УИН номер на РОП: 9042513

Предмет: Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация за нуждите на СУ "Св. Климент Охридски"

Дата: 12.03.2015 г.

Идентификационен номер на СУ: 72-00-227/12.03.2015 г.

УИН номер на РОП: 9039715

Предмет: Публикация на 1 брой сборник №4 и 4 броя книжки с научни статии и студии по Проект № BG051PO001-3.3.06-0012 "Създаване и устойчиво развитие на нова инстатуционална форма Докторантска академия по стопански и управленски науки за образователна, квалификационна и научна реализация на докторанти и млади учени в СУ"

Дата: 27.02.2015 г.

Идентификационен номер на СУ: 72-00-194/26.02.2015 г.

УИН номер на РОП: 9039299

Предмет: Избор на изпълнител за отпечатване на сборник с докторантски разработки за нуждите на проект „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по договор за БФП № BG051PO001-3.3.06-004"

Дата: 10.02.2015 г.

Идентификационен номер на СУ: 72-00-129/10.02.2015 г.

УИН номер на РОП: 9038787

Предмет: Избор на изпълнител за отпечатване на учебник в два тома "Съвременен маркетинг"

Дата: 20.01.2015 г.

Идентификационен номер на СУ: 72-00-59/20.01.2015 г.

УИН номер на РОП: 9038184

Предмет: Избор на изпълнител за отпечатване на 4 книжни тела (1 сборник и 3 броя монографии с научни статии и студии)“ по проект № BG051PO001-3.3.06-0012

Дата: 19.11.2014 г.

Идентификационен номер на СУ: 72-00-1184/19.11.2014 г.

УИН номер на РОП: 9036249

Предмет: Извършване на одитна проверка на проект BG051PO001-4.304-0033 "Разработване и провеждане на електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по химия и фармация при СУ", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси""

Дата: 06.11.2014 г.

Идентификационен номер на СУ: 72-00-1160/06.11.2014 г.

УИН номер на РОП: 9035687

Предмет: Създаване на растителни колекции с учебно-образователна цел към Учебно-експерименталната база на СУ, м. Витоша ВЕЦ Симеоново

Дата: 29.10.2014 г.

Идентификационен номер на СУ: 72-00-1136/29.10.2014 г.

УИН номер на РОП: 9035320

Предмет: Изграждане на LabView академия във Физически факултет на СУ: доставка, настройка и интеграция на хардуер и софтуер за нуждите на проект № BG051PО001-3.3.06-0057 „Изграждане на съвременна образователна и научноизследователска среда за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени във Физически факултет на СУ" по договор за безвъзмездна финансова помощ № ДО1-4236/22.07.2013 г.

Дата: 17.10.2014 г.

Идентификационен номер на СУ: 72-00-1107/17.10.2014 г.

УИН номер на РОП: 9034849

Предмет: Избор на изпълнител за издаване на сборник за нуждите на Проект: „Интегриране на електронни форми на обучение в образователния процес по български език“ по договор за безвъзмездна финансова помощ: ВС051Р0001-4.3.04-0029 по схема ВС051Р0001-4.3.04 - Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование