Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / "Изготвяне на технически инвестиционни проекти и изпълнение на авторски надзор при изпълнение на строително ремонтни работи на обекти, собственост на СУ „Св. Климент Охридски“", по четири обособени позиции

   

Срок за получаване на оферти: 27.06.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 28.06.2019 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 1.

Решение РД 40-77/ 21.05.2019 г.

27.05.2019 г.

Обявление за поръчка

27.05.2019 г.

Документация

27.05.2019 г.

Проект на договор по Обособена позиция №1

27.05.2019 г.

Проект на договор по Обособена позиция №2

27.05.2019 г.

Проект на договор по Обособена позиция №3

27.05.2019 г.

Проект на договор по Обособена позиция №4

27.05.2019 г.

Образец №2

27.05.2019 г.

Образец №4

27.05.2019 г.

Образец №5

27.05.2019 г.

Образец №6

27.05.2019 г.

Образец №7

27.05.2019 г.

Приложение ЕЕДОП

27.05.2019 г.

Методическо указание за попълване на ЕЕДОП

27.05.2019 г.

Разяснения с изх.№72-00-1027/30.05.2019 г.

31.05.2019 г.

Разяснения с изх.№72-00-1067/04.06.2019 г.

04.06.2019 г.

Разяснения с изх.№72-00-1081/05.06.2019 г.

05.06.2019 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация РД 40-87/04.06.2019 г.

07.06.2019 г.

Разяснения с изх.№72-00-1142/12.06.2019 г.

12.06.2019г.

Протокол №1

09.08.2019 г.

Покана за отваряне на плик с надпис "Предлагани ценови параметри" с изх.№ 72-00-1724/27.08.2019 г.

27.08.2019 г.

Протокол №2

05.09.2019 г.

Протокол №3

05.09.2019 г.

Протокол №4

05.09.2019 г.

Докла от работата на комисията

05.09.2019 г.

Решение РД 40-167/05.09.2019 г. за обявяване на изпълнител на обществена поръчка

05.09.2019 г.

Решение РД 40-168/05.09.2019 г. за обявяване на изпълнител на обществена поръчка

05.09.2019 г.

Решение РД 40-169/05.09.2019 г. за обявяване на изпълнител на обществена поръчка

05.09.2019 г.

Решение РД 40-170/05.09.2019 г. за обявяване на изпълнител на обществена поръчка

05.09.2019 г.

Договор № 80-09-143/ 30.09.2019 г. с "АРТ ПРОГРЕСИЯ" ООД, по Обособена позиция № 1

25.10.2019 г.

Договор № 80-09-146/ 02.10.2019 г. с "АРТ ПРОГРЕСИЯ" ООД, по Обособена позиция № 2

25.10.2019 г.

Договор № 80-09-147/ 02.10.2019 г. с "АРТ ПРОГРЕСИЯ" ООД по Обособена позиция № 3

25.10.2019 г.

Договор №80-09-148/ 02.10.2019 г. с "АРТ ПРОГРЕСИЯ" ООД по Обособена позиция № 4

25.10.2019 г.

Обявление за Възложена поръчка ID 940454

25.10.2019 г.