Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Договаряне без предварително обявление

   

„Доставка на оптомеханични, оптични и електронни компоненти за нуждите на Проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”

Срок за получаване на оферти: 23.06.2020 г. до 17:30 ч.

Преговорите ще се проведат на 24.06.2020 г. от 10:30 в зала 1 в Ректората на Софийски университет

Решение АОП РД 40 - 138/11.06.2020 г.

11.06.2020 г.

Покана № 72-00- 1000 от 11.06.2020 г.

11.06.2020 г.

Образци на документи

11.06.2020 г.

Проект на договор

11.06.2020 г.

Техническа Спецификация

11.06.2020 г.

Приложение ЕЕДОП

11.06.2020 г.

Протокол 1

06.07.2020 г.

Протокол 2

06.07.2020 г.

Доклад с вх.№ 70-58-79 /06.07.2020г.

06.07.2020 г.

Решение РД 40-166/06.07.2020г.

06.07.2020 г.

Договор 80-09-135/06.08.2020г.

26.08.2020 г.

Обявление за възложена поръчка

26.08.2020 г.

Обявление за приключен договор с изх.№ 72-00-290/07.10.2020г.

07.10.2020 г.

„Доставка на газове за лабораторна работа за нуждите на Проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”

Срок за получаване на оферти: 23.06.2020 г. до 17:30 ч.

Преговорите ще се проведат на 24.06.2020 г. от 10:00 в зала 1 в Ректората на Софийски университет

Решение АОП РД 40 - 139/ 11.06.2020 г.

11.06.2020 г.

Покана № 72-00- 999 от 11.06.2020 г.

11.06.2020 г.

Образци на документи

11.06.2020 г.

Проект на договор

11.06.2020 г.

Техническа спецификация

11.06.2020 г.

Приложение ЕЕДОП

11.06.2020 г.

Протокол 1

17.07.2020 г.

Протокол 2

17.07.2020 г.

Доклад с вх.№ 70-58-89 /17.07.2020г.

17.07.2020 г.

Решение РД 40-176/17.07.2020г.

17.07.2020 г.

Обявление за възложена поръчка

16.09.2020 г.

„Доставка на оптомеханични, оптични и електронни компоненти за нуждите на Проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”

Срок за получаване на оферти: 24.04.2020 г. до 16:00 ч.

Преговорите ще се проведат на 27.04.2020 г. от 10:30 в зала 1 в Ректората на Софийски университет

Решение АОП РД 40 - 83/ 09.04.2020 г.

09.04.2020 г.

Покана № 72-00- 681 от 09.04.2020 г.

09.04.2020 г.

Образци на документи

09.04.2020 г.

Проект на договор

09.04.2020 г.

Техническа Спецификация

09.04.2020 г.

Приложение към Техническа Спецификация

09.04.2020 г.

Приложение ЕЕДОП

09.04.2020 г.

Писмо с изх.№ 72-00-753/24.04.2020г.

09.04.2020 г.

Протокол

20.05.2020 г.

Доклад с вх.№ 70-58-55/20.05.2020г.

20.05.2020 г.

Решение РД 40-113/20.05.2020г.

20.05.2020 г.

Обявление за възложена поръчка

16.09.2020 г

„Доставка на газове за лабораторна работа за нуждите на Проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”

Срок за получаване на оферти: 24.04.2020 г. до 16:00 ч.

Преговорите ще се проведат на 27.04.2020 г. от 10:00 в зала 1 в Ректората на Софийски университет

Решение АОП РД 40 - 82/ 09.04.2020 г.

09.04.2020 г.

Покана № 72-00- 682 от 09.04.2020 г.

09.04.2020 г.

Образци на документи

09.04.2020 г.

Проект на договор

09.04.2020 г.

Техническа спецификация

09.04.2020 г.

Приложение към Техническа Спецификация

09.04.2020 г.

Приложение ЕЕДОП

09.04.2020 г.

Писмо с изх.№ 72-00-752/24.04.2020г.

09.04.2020 г.

Протокол

20.05.2020 г.

Доклад с вх.№ 70-58-54/20.05.2020г.

20.05.2020 г.

Решение РД 40-112/20.05.2020г.

20.05.2020 г.

Обявление за възложена поръчка

16.09.2020 г.

 

Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на апаратура Флуориметър за измерване на флуоресценция, хемилуминисценция или фосфоресценция и спектри на възбуждане“ във Факултет по химия и фармация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по проект BG05M2OP001-1.001-0008, ”НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ - Център за върхови постижения.

Срок за получаване на оферти: 04.03.2020 г. до 17:30 ч.

Преговорите ще се проведат на 05.03.2020 г. от 11:00 в зала 1 в ректората на Софийски университет

Решение АОП РД 40 - 29/ 17.02.2020 г.

17.02.2020 г.

Покана № 72-00- 360 от 17.02.2020 г.

17.02.2020 г.

Приложение 1 Техническа спецификация

Образци на документи

Проект на договор по обособена позиция 5

приложение ЕЕДОП

17.02.2020 г.

05.03.2020 г.

31.03.2020 г.

14.04.2020 г.

11.06.2020 г.

 

Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на апаратура за оборудване на лабораторията по оценка на безопасността на продуктите във Факултет по химия и фармация на СУ по проект BG05M2OP001-1.002-0012, включваща автоклав, ламинарен бокс (кабинет), CO2 инкубатор, термостат (инкубатор) и хематологичен анализатор“

Срок за получаване на оферти: 09.09.2019 г. до 17:30 ч.

Преговорите ще се проведат на 10.09.2019 г. от 10:00 в зала 1 в ректората на Софийски университет

Решение АОП РД 40 - 159 / 30.08.2019 г.

30.08.2019 г.

Покана № 72-00- 1793 от 30.08.2019 г.

30.08.2019 г.

Приложение 1 Техническа спецификация

Образци на документи

Проект на договор

приложение ЕЕДОП

30.08.2019 г.

24.09.2019г.

17.10.2019 г.

 

„Доставка на гориво за отопление".

19.06.2019 г.

05.08.2019 г.

 

 

„Извършване на строителни и монтажни работи на помещение (лаборатория „Дисперсни системи и реология в чистите технологии“ към лабораторен комплекс «Нанострутурирани материали и Дисперсни системи»), находящо се в ФХФ, собственост на СУ „Св. Климент Охридски“ - София, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Срок за получаване на оферти: 04.01.2019г. до 17:30 ч.

Преговорите ще се проведат на 07.01.2019 г. от 11:00 в Зала №1 в сградата на Ректората на Софийски университет

11.12.2018г.

10.05.2019г.

10.07.2019 г.

10.07.2019 г.

 

 

„Доставка на гориво за отопление".

 

 

Доставка на химически материали и консумативи за нуждите на проект BG05M2OP001-2.009- 0028 „Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден“ по пет обособени позиции

Срок за получаване на оферти: 17.07.2018г. до 17:30 ч.

Преговорите ще се проведат на 18.07.2018 г. от 15:00 в кабинет 20 в сградата на ректората на Софийски университет

 

Решение АОП РД 40 -106/ 04.07.2018 г.

04.07.2018 г.

Покана № 72-00-1299 от 04.07.2018 г.

04.07.2018 г.

Задание - технически спецификации

Образци на документи

приложение към "Предложение за изпълнение на поръчката"

приложение към "Ценово предложение"

е ЕЕДОП

Проект на договор

Протокол от работата на комисията

Доклад 70-58-89/ 20.07.2018 г.

Решение РД 40-123/ 20.07.2018 г.

Договор 80-09-179/ 13.08.2018 г. с "ФОТ" ООД по обособена позиция 1

Договор 80-09-180/ 13.08.2018 г. с "ФОТ" ООД по обособена позиция 2

Договор 80-09-181/ 13.08.2018 г. с "ФОТ" ООД по обособена позиция 3

Договор 80-09-182/ 13.08.2018 г. с "ФОТ" ООД по обособена позиция 4

Договор 80-09-183/ 13.08.2018 г. с "ФОТ" ООД по обособена позиция 5

07.09.2018 г.

Обявление за възложена поръчка ID 865886

07.09.2018 г.

 

 

„Абонамент за бази данни Academic complete ebook collection (предишно име ProQuest Ebook Central) за периода 01.04.2018г. - 31.03.2020 г.

 

 

„Абонамент за достъп до електронна база данни "EBSCO" за 2018 г. за нуждите на Университетска библиотека при Софийски университет "Св. Климент Охридски“.

 

 

"Абонамент за лицензиран достъп ежедневно, он-лайн до пакет от бази данни "ProQuest Central & AVON & Dissertation & Thesis" на ProQuest за 2018 г., за нуждите на проект BG05M2OP001-2.009-0013 „Докторантски център „Св. Климент Охридски“, по процедура BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза1".

 

 

"Доставка на специализирана учебна литература за нуждите на Стопански факултет при Софийски университет "Св. Климент Охридски“.

 

 

„Доставка на гориво за отопление".

 

"Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане"

 

 

„Абонамент за достъп до електронна база данни "EBSCO" за 2017 г. за нуждите на Университетска библиотека при Софийски университет "Св. Климент Охридски“.

 

„Доставка на гориво за отопление".

 

 

„Доставка на научна литература“, по следните обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Научна литература, издавана от издателство от „АБАГАР“ АД;

Обособена позиция № 2: Научна литература, издавана от издателска къща с „Анубис” ООД;

Обособена позиция № 3: Научна литература, издавана от Института за изследване на изкуствата - БАН;

Обособена позиция № 4: Научна литература, издавана от издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“;

Обособена позиция № 5: Научна литература, издавана от издателски център „ Боян Пенев“;

Обособена позиция № 6: Научна литература, издавана от издателство „ВАКОН“;

Обособена позиция № 7: Научна литература, издавана издателска къща „Гутенберг“;

Обособена позиция № 8: Научна литература, издавана от издателство „Жанет 45“ ООД;

Обособена позиция № 9: Научна литература, издавана от издателство „Захарий Стоянов“;

Обособена позиция № 10: Научна литература, издавана от издателска къща „ЗНАЦИ“ ЕООД;

Обособена позиция № 11: Научна литература, издавана от издателство "Изток-Запад ТМ" ЕООД;

Обособена позиция № 12: Научна литература, издавана от Кирило-Методиевския научен център – БАН;

Обособена позиция № 13: Научна литература, издавана от издателска къща КХ - Критика и Хуманизъм;

Обособена позиция № 14: Научна литература, издавана от издателство „КОЛИБРИ“ ООД;

Обособена позиция № 15: Научна литература, издавана от издателство “Кралица Маб” ЕООД;

Обособена позиция № 16: Научна литература, издавана от издателство КХ - Критика и хуманизъм;

Обособена позиция № 17: Научна литература, издавана от издателство "ЛЕГЕ АРТИС" ЕООД;

Обособена позиция № 18: Научна литература, издавана от издателство „ЛЕТЕРА“ ЕООД;

Обособена позиция № 19: Научна литература, издавана от издателство "ОМОФОР" при фондация „Покров Богородичен“;

Обособена позиция № 20: Литература (книги) издавана от издателство „ПАРАДИГМА“ ООД;

Обособена позиция № 21: Научна литература, издавана от издателство “ПЕДАГОГ 6”;

Обособена позиция № 22: Научна литература, издавана от издателство „ПЕРСЕЙ“ ЕООД;

Обособена позиция № 23: Научна литература, издавана от издателство „СИБИ“ ООД;

Обособена позиция № 24: Научна литература, издавана от издателство „СИЕЛА НОРМА“ АД;Обособена позиция № 25: Научна литература, издавана от издателство „СОФТЕХ“ ЕООД;

Обособена позиция № 26: Научна литература, издавана от издателска къща „ТАНГРА ТанНакРа“ ООД;

Обособена позиция № 27: Научна литература, издавана от издателски комплекс „ТРУД И ПРАВО“;

Обособена позиция № 28: Научна литература, издавана от издателска къща „УНИСКОРП“;

Обособена позиция № 29: Научна литература, издавана от издателство „ФАБЕР“;

Обособена позиция № 30: Научна литература, издавана от издателство „ФАМА“;

Обособена позиция № 31: Научна литература, издавана от Център за психосоциална подкрепа.

Срок за получаване на оферти: 15.03.2017г. до 17:30 ч.

Отварянето и разглеждането на офертите ще се състои на 17.03.2017г. от 10:30 часа в стая 20 на Ректората