Начало / Образование / Докторантури / Български граждани и граждани на страни-членки на ЕС / Зачисляване в доктoрантура

   

Общи положения

След решение на факултетния съвет, отдел „Докторантури и СДК” издава заповед на ректора за зачисляване в докторантура при следните условия:

 • след успешно издържани конкурсни изпити за редовна и задочна докторантура;
 • положително решение след обсъждане на проекта за дисертация за докторантура на самостоятелна подготовка;

На зачислените докторанти се определя научен ръководител - хабилитирано лице или доктор на науките (при докторанти на самостоятелна подготовка ако е необходимо).

 

 

Такси за обучение

1. По държавна поръчка

Зачислените докторанти заплащат такса в годишен размер, определен с РМС № 283 от 5 май 2022 г. на Министерски съвет, като през последните две години са освободени от заплащане на такса.

Съгласно заповед на Ректора № РД-19-173/25.05.2022 г. , т. 6 Докторантите заплащат определените годишни такси за обучение на две равни вноски, първата към момента на зачисляване, втората - до шест месеца след това.

 

2. Платена форма на обучение

 • за редовна докторантура годишната такса е в размер на девет минимални работни заплати
 • за задочна докторантура - шест минимални работни заплати
 • за докторантура на самостоятелна подготовка - три минимални работни заплати
  (не важи за кандидатите, които са на основен трудов договор в СУ „Св. Климент Охридски”)
 • когато обучението и разработването на дисертационния труд е на чужд език:
  • за редовна докторантура – 9 минимални работни заплати + левовата равностойност на 850 евро.
  • за задочна докторантура – 6 минимални работни заплати + левовата равностойност на 850 евро.
  • за докторантура на самостоятелна подготовка - 3 минимални работни заплати + левовата равностойност на 850 евро.
 • за задочно платено обучение по професионално направление 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език) - 4 800 лева годишно.
 • за обучение на чужд език за професионално направление 1.2. Педагогика (Факултет по педагогика) за български граждани и за чуждестранни граждани от държави-членки на ЕС и ЕИП:
 1. за редовна форма на обучение - левовата равностойност на 6000 евро годишно;
 2. за задочна форма на обучение - левовата равностойност на 4500 евро годишно
 3. за свободна форма на обучение - левовата равностойност на 5000 евро годишно.

 

Съгласно заповед на Ректора № РД-19-173/25.05.2022 г. , т.7- Заплащането на таксите за обучение става САМО по банков път, от всяка търговска банка по банкова сметка на Софийския университет "Св. Климент Охридски":

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – Централно управление

Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”
Вносител: трите имена на докторанта

Задължителната информация, която трябва да съдържа банковия документ е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета, към който е обявена докторантурата и докторантската такса за обучение. Таксата се внася във всеки клон на банка по избор!