Начало / Образование / Докторантури / Български граждани и граждани на страни-членки на ЕС / Публична защита на дисертационния труд

   

При положително решение на първичното звено за даване ход на публична защита се прави предложение до Факултетния съвет за състава на научното жури.

Факултетният, съответно научният съвет определя научното жури и в срок до един месец от получаване на предложението на първичното звено прави предложение до Ректора за утвърждаването му и за определяне на дата за защита.

В 7-дневен срок от получаване на предложението на Факултетния, съответно на научния съвет, Ректорът утвърждава състава на научното жури и определя датата за защита.

Научното жури е в състав пет хабилитирани лица в съответната научна област или научни области по темата на дисертацията. Най-малко един от членовете на журито е професор, а не по-малко от трима – външни за СУ „Св. Климент Охридски” лица. Научният ръководител е член на журито по право. В случай че научните ръководители са двама, първичното звено прави предложение, кой от двамата да бъде избран за член на журито.

Членовете на журито изготвят три становища и две рецензии, една от които е от външен за СУ „Св. Климент Охридски” член. Рецензиите и становищата завършват с положителна или отрицателна оценка и се предават в първичното звено в срок до 3 месеца от получаването на дисертационния труд и приложените към него документи.

Научното жури провежда открито заседание за защитата на дисертационния труд в едномесечен срок след публикуването на автореферата, рецензиите и становищата.

За успешно защитен се счита дисертационният труд, получил на защитата три или повече положителни оценки.

При неуспешно защитена дисертация, ако кандидатът желае, не по-късно от една година след датата на връщането на дисертацията по реда на чл. 68, 69 и 70 от Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”, се обявява нова процедура за защита, която е окончателна.

Защитата на дисертационни трудове за получаване на образователната и научна степен “доктор” се провежда публично и само на официалния език в Република България – български език.

Образователната и научна степен "доктор" се придобива от деня на успешната защита на дисертационния труд.

Образователната и научна степен "доктор" се удостоверява с диплома, която се издава на български език, а при заявено искане от докторанта - и приложение на английски език. Дипломата се издава от СУ "Св. Климент Охридски" по образец, утвърден от министъра на образованието, младежта и науката и се изпраща в МОМН за регистриране в тридневен срок от издаването й.

 

Финансово осигуряване на защитите - съгласно чл. 51 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности:

(1) Факултетите осигуряват финансово защитите на дисертационните трудове на редовните и задочните докторанти по държавна поръчка, които са преминали успешно обсъждането на дисертационния труд в първичното звено в срок до една година от изтичане на срока по чл. 10, ал. 3.

(2) Защитите на дисертационни трудове на задочни докторанти и докторанти на самостоятелна подготовка, които работят по основно трудово правоотношение със СУ "Св. Климент Охридски" и са преминали успешно обсъждането на дисертационния труд в първичното звено в срок до една година от изтичане на срока по чл. 10, ал. 3, се осигуряват финансово от факултетите.

Заповед на Ректора № РД-19-627/03.11.2011 г . относно заплащане на еднократна сума за покриване на разходите по процедурата за публична защита на дисертационния труд.