Начало / Образование / Докторантури / Български граждани и граждани на страни-членки на ЕС / Обучение

   

Обща информация

Факултетите провеждат организиран учебен процес с докторантите, който се съчетава в максимална степен с изискванията на индивидуалната самостоятелна работа и се планира с учебен план на научната специалност, който се приема от Академическия съвет след решение на факултетските съвети и се утвърждават от Ректора.

 

Индивидуален учебен план

Обучението се осъществява с индивидуален план за работа , който се състои от общ учебен план за целия период на обучение и работен план по години. Индивидуалният учебен план се изготвя от докторанта и научният му ръководител, приема се от Факултетския съвет след обсъждане в научното звено и се утвърждава от декана (не по-късно от три месеца след зачисляването на докторанта).

С индивидуалния план за работата на докторантите се определят:

  • темата на дисертационния труд
  • разпределението на всички дейности по години,
  • броя на изпитите и сроковете за тяхното полагане - задължителни са изпитите по специалността и по западен език,
  • етапите и сроковете на разработване на дисертационния труд,
  • посещението на определен цикъл лекции и упражнения,
  • участие в семинари, конференции и друго, свързано с разработката на дисертацията,
  • преподавателска дейност на докторанта след полагане на изпитите.

Задължителни са изпитите по специалността и по западен език. Допълнителните изпити се определят с индивидуалния план. След полагане на последния изпит се издава удостоверение за резултатите от всички изпити.

Докторантът полага изпитите по индивидуалния учебен план пред назначена от ръководителя на приемащото структурно звено комисия в състав от 3 до 5 хабилитирани лица и с участието на научния ръководител на докторанта.

Изпитът по западен език се провежда от преподаватели по съответния език. Подава се молба (Application form) до Декана на Факултета по класически и нови филологии.

 

ДОКТОРАНТСКИ МИНИМУМ ПО ЗАПАДЕН ЕЗИК - МАЙ 2024 г.

 

Промяна на темата на дисертацията и на научния ръководител се допуска по изключение, но не по-късно от 3 месеца преди изтичане на срока на обучение. Промяната се извършва със Заповед на Ректора по решение на факултетния съвет по предложение на съвета на първичното звено.

Научният ръководител отговаря за цялостната подготовка на ръководените от него докторанти и редовно контролира изпълнението на поставените им с индивидуалния план задачи. Той е длъжен да дава консултации, при необходимост да осигурява допълнителна консултация с други специалисти. Ежегодно в края на всяка докторантска година се извършва атестиране на докторантите в съответното научно звено в изпълнение на чл. 40 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ. Освен отчитането по реда на чл. 40 редовните докторанти отчитат своята работа и в края на всяко тримесечие в съответствие с чл. 41 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ.

 

 

Предлагани докторантски семинари и курсове от факултетите – информацията е по факултети