Начало / Образование / Докторантури / Български граждани и граждани на страни-членки на ЕС / Допълнителен прием за учебната 2019-2020 г. / Места за прием на редовни и задочни докторанти - платено обучение за уч. 2019/2020 г.

   

Кандидатстване: 01.03. - 30.04.2020 г.

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

- за приемане на редовни и задочни докторанти платена форма на обучение (Приложение № 2).

От 01.03.2020 г. до 30.04.2020 г. кандидатите подават следните документи до Ректора на СУ "Св. Климент Охридски":

1. Заявление по образец

2. Декларация по образец

3. Автобиография

4. Оригинал и копие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея. Завършилите при степенна структура на обучение, представят оригинали и копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и приложенията към тях. Оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието. Приложеното към документите копие на дипломата не се връща.

4.1. В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;

4.2. За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, издадено от отдел „Студенти“ към факултета;

4.3. Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен „магистър“, призната по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в докторска степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет.

5. Документ удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс (50 лева за първи изпит по специалност и 50 лева по западен език) - плащането се извършва в касата на СУ "Св. Климент Охридски" (Ректорат – Северно крило) или по банков път: сметката на СУ "Св.Климент Охридски" е:

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – Централно управление

Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01,

BIC CODE: BNBGBGSD

Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”

Вносител: Кандидат-докторантът

Задължителната информация, която трябва да съдържа банковия документ е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета, към който е обявена докторантурата и кандидат-докторантската такса.

Таксата се внася във всеки клон на банка по избор!

Всички документи се представят приложени в папка!

Документи се приемат в 214 кабинет, Ректорат – Северно крило,

тел: 8462185, 9308445.

 

Приложение № 2

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за приемане на редовни и задочни докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, срещу заплащане
в СУ "Св. Климент Охридски" за учебната 2019-2020 г.

 

 

 

шифър

 

професионално направление

 

докторска програма

образователна и научна степен "доктор"
редовно задочно
ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ
1 2.1. Филология Руска литература (Руска литература на XIX век) 1
2 2.1. Филология Руска литература (Руска литература на XX век) 1
3 2.1. Филология Български език 4
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
4 3.3. Политически науки Публична администрация 3 2
5 2.3. Философия Философия с преподаване на английски език 1 1
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
6 3.8. Икономика Аналитични изследвания върху данни (Data Science) 1 1
7 3.8. Икономика Приложение на изчислителната техника в икономиката 1 1
8 3.8. Икономика Статистика и демография 1 1
9 3.8. Икономика Икономика и управление (индустрия) 1 1
10 3.7. Администрация и управление Стопанско управление 1 1
ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА
11 1.2. Педагогика Начална училищна педагогика 1
12 1.2. Педагогика Специална педагогика (с обучение на английски език) 9
13 1.2. Педагогика Предучилищна педагогика (Интеркултурно възпитание) с обучение на английски език 6
14 1.2. Педагогика Медийна педагогика (с обучение на английски език) 5
15 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по музика (с обучение на английски език) 5
16 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по изобразително изкуство (с обучение на английски език) 2
17 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението в детската градина и началното училище по домашен бит и техника 1