Начало / Образование / Докторантури / Български граждани и граждани на страни-членки на ЕС / Допълнителен прием за учебната 2019-2020 г. / Места за прием на докторанти по държавна поръчка за уч. 2019/2020 г.

   

Кандидатстване: 01.03. - 30.04.2020 г.

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

- за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2019-2020 г. в съответствие с Решение № 241 от 25.04.2019 г. на Министерския съвет (Приложение № 1).

От 01.03.2020 г. до 30.04.2020 г. кандидатите подават следните документи до Ректора на СУ "Св.Климент Охридски":

1. Заявление по образец

2. Декларация по образец

3. Автобиография

4. Оригинал и копие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея. Завършилите при степенна структура на обучение, представят оригинали и копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и приложенията към тях. Оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието. Приложеното към документите копие на дипломата не се връща.

4.1. В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;

4.2. За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, издадено от отдел „Студенти“ към факултета;

4.3. Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен „магистър“, призната по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в докторска степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет.

5. Документ удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс (50 лева за първи изпит по специалност и 50 лева по западен език) - плащането се извършва в касата на СУ "Св. Климент Охридски" (Ректорат – Северно крило) или по банков път: сметката на СУ "Св.Климент Охридски" е:

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – Централно управление

Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01,

BIC CODE: BNBGBGSD

Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”

Вносител: Кандидат-докторантът

Задължителната информация, която трябва да съдържа банковия документ е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета, към който е обявена докторантурата и кандидат-докторантската такса.

Таксата се внася във всеки клон на банка по избор!

Всички документи се представят приложени в папка!

Документи се приемат в 214 кабинет, Ректорат – Северно крило,

тел: 8462185, 9308445.

 

Приложение 1

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я

за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП,
в СУ "Св. Климент Охридски" утвърдени с Решение № 241 от 25.04.2019г. на Министерския съветза учебната 2019-2020 г.

 

(брой)

 

 

шифър

 

професионално направление

 

докторска програма

образователна и научна степен "доктор"
редовно задочно
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
1 4.5. Математика Математическа логика и приложенията й 2
2 4.5. Математика Математически анализ 2
3 4.5. Математика Математическо моделиране и приложение на математиката (Мехатроника и роботика) 1 1
4 4.5. Математика Теория на вероятностите и математическа статистика 1 1
5 4.5. Математика Математическо моделиране и приложение на математиката в икономиката 1
6 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни технологии 3
7 4.6. Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Софтуерно инженерство) 3 2
8 4.6. Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Откриване на знания) 2 1
9 4.6. Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Управление на знанията) 1
10 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Бази от данни) 2
11 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Системи, основани на знания) 1
12 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Паралелни и разпределени системи) 1 1
13 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Вградени и автономни системи) 1
14 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по математика и информатика (Методика на обучението по математика) 1
15 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по математика и информатика (Методика на обучението по информатика и ИТ) 1
ОБЩО 22 7
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
16 4.1. Физически науки Астрономия и астрофизика 2
17 4.1. Физически науки Астрономия и астрофизика (с обучение на английски език) 1
18 4.1. Физически науки Метеорология 1
19 4.1. Физически науки Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство 1
20 4.1. Физически науки Физика на атомите и молекулите 2
21 4.1. Физически науки Радиофизика и физическа електроника 1
22 4.1. Физически науки Радиофизика и физическа електроника (с обучение на английски език) 1
23 4.1. Физически науки Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова електроника) 2
24 4.1. Физически науки Ядрена физика 2
25 4.1. Физически науки Физика на елементарните частици и високите енергии 1
26 5.2. Електротехника, електроника и автоматика Теория на електронните вериги и електронна схемотехника 1
ОБЩО 15
ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ
27 4.2. Химически науки Аналитична химия 1
28 4.2. Химически науки Теоретична химия 1
29 4.2. Химически науки Теоретична химия (Изчислителна химия) 1
30 4.2. Химически науки Органична химия 1
31 4.2. Химически науки Физикохимия 2
32 4.2. Химически науки Физикохимия (Макрокинетика) 2
33 4.2. Химически науки Полимери 1
34 7.3. Фармация Социална медицина,организация на здравеопазването и фармацията 1
35 7.3. Фармация Технология на лекарствените форми и биофармация 1
ОБЩО 10 1
БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
36 4.3. Биологически науки Зоология (Зоология на безгръбначните животни) 1
37 4.3. Биологически науки Зоология (Зоология на гръбначните животни) 1
38 4.3. Биологически науки Ентомология 1
39 4.3. Биологически науки Паразитология и хелминтология 1
40 4.3. Биологически науки Микробиология 2
41 4.3. Биологически науки Генетика (Генетика на рака) 1
42 4.3. Биологически науки Генетика (Биоинформатика) 1
43 4.3. Биологически науки Молекулярна биология (Молекулярна имунология) 1
44 4.3. Биологически науки Хидробиология (Биологично водопречистване) 1
45 4.3. Биологически науки Екология и опазване на екосистемите (Хидроекология) 1
46 4.3. Биологически науки Клетъчна биология 1
47 5.11. Биотехнологии Технология на биологичноактивните вещества 1
48 5.11. Биотехнологии Биотехнология на пречиствателните процеси 1
49 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по биология 1
ОБЩО 15
ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
50 4.4. Науки за земята Икономическа и социална география (Регионално развитие на индустриализацията) 1
51 4.4. Науки за земята Икономическа и социална география (Териториална идентичност и регионално развитие) 1
52 4.4. Науки за земята Икономическа и социална география (Социално-икономически профили на селските райони в България) 1
53 4.4. Науки за земята География на рекреацията и туризма 3
54 4.4. Науки за земята Регионална геология 1
55 4.4. Науки за земята Физическа география и ландшафтознание 1 1
56 4.4. Науки за земята Биогеография и география на почвите 1 1
57 4.4. Науки за земята Климатология 1
58 3.7. Админстрация и управление Регионално развитие 3
ОБЩО 13 2
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
59 3.8. Икономика Аналитични изследвания върху данни (Data Science) 3 2
60 3.8. Икономика Приложение на изчислителната техника в икономиката 3 3
61 3.8. Икономика Статистика и демография 2 2
62 3.8. Икономика Политическа икономия 4 2
63 3.8. Икономика Икономика и управление (индустрия) 3 2
64 3.7. Администрация и управление Стопанско управление 6 2
ОБЩО 21 13
БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
65 2.4. Религия и теология Теология (Свeщено Писание на Новия Завет) 1
66 2.4. Религия и теология Теология (Свещено Писание на Стария Завет) 1
67 2.4. Религия и теология Теология (Химнология) 1
68 2.4. Религия и теология Теология (Християнска апологетика) 1
69 2.4. Религия и теология Теология (Християнска философия) 1
70 2.4. Религия и теология Теология (Християнско поклонничество) 1
71 2.4. Религия и теология Теология (Патрология) 1 1
72 2.4. Религия и теология Теология (Църковно право) 1
73 2.4. Религия и теология Теология (Нравствено богословие) 1 1
74 2.4. Религия и теология Теология (Устройство и управление на Българската Православна Църква) 1
75 2.4. Религия и теология Теология (Литургика) 1 1
76 2.4. Религия и теология Теология (Пастирско богословие) 1
ОБЩО 12 3
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
77 2.3. Философия Философия на историята 1
78 2.3. Философия Теория на познанието 1
79 2.3. Философия Онтология 1
80 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Въведение във философията) 1
81 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология 2
82 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на изкуството) 1
83 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Метафизика) 1
84 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на религията) 1
85 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (История на религиите) 1
86 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия в средните училища) 1 1
87 2.3. Философия Философия с преподаване на английски език 3 1
88 2.3. Философия Етика 1
89 2.3. Философия Етика (Биоетика) 1
90 2.3. Философия Логика 1
91 2.3. Философия Логика (Логика в континенталната традиция) 1
92 2.3. Философия Логика (Философска логика) 1
93 2.3. Философия Логика (Приложна логика) 1
94 2.3. Философия Естетика 2
95 2.3. Философия Реторика (История на реториката) 1
96 2.3. Философия Реторика (Съвременна реторика) 1
97 2.3. Философия Реторика (Политическа реторика) 2
98 2.3. Философия Реторика (Реторика във виртуалната среда) 2
99 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (Обща социология) 1 1
100 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (Трансформации в труда) 1
101 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (Социология на социалните неравенства) 1
102 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (Икономическа социология) 1
103 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Актуализации на миналото в настоящето: културна памет, културно наследство) 1
104 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Визуална антропология) 1
105 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Средновековна култура: Европа и Византия) 1
106 3.2. Психология Трудова,организационна и икономическа психология (Трудова психология) 1
107 3.2. Психология Трудова, организационна и икономическа психология (Организационна психология) 1
108 3.2. Психология Социална психология 1 1
109 3.3. Политически науки Публична администрация 2
110 3.3. Политически науки Европеистика (Политологични изследвания на ЕС) 1
111 3.3. Политически науки Европеистика (Политологични изследвания на ЕС - Европейска идентичност) 1
112 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография (Потребители и ползване на библиотеките) 1
113 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография (История на книгата и четенето - Читатели и четене през българския 19 век) 1
114 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография (Библиотеките през ХІХ и ХХ век) 1
ОБЩО 41 8
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
115 2.2. История и археология Стара история (Стара история - Тракология) 1
116 2.2. История и археология История на България (История на българското образование) 1
117 2.2. История и археология Средновековна обща история (Средновековна балканска история - Балкански взаимоотношения в периода на османското нашествие) 1
118 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Нова балканска история) 1
119 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история - Социална история на Балканите) 1
120 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история - Международни отношения) 2
121 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Нова и съвременна балканска история - Нова и съвременна история на Хърватия) 1
122 2.2. История и археология Археология (Праистория: Неолит и Енеолит) 1 1
123 2.2. История и археология Документалистика, архивистика, палеография (Архивистика) 1
124 3.1. Социология, антропология и науки за културата Етнология (Стопански модели в българската култура) 1
125 3.1. Социология, антропология и науки за културата Етнология (Жестово поведение в българската култура) 1
ОБЩО 11 2
ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ
126 2.1. Филология Български език (Фонетика) 1 1
127 2.1. Филология Български език (Морфология) 1 1
128 2.1. Филология Български език (Старобългарски език) 1
129 2.1. Филология Български език (История на българския език) 1
130 2.1. Филология Българска литература (Българска възрожденска литература) 1
131 2.1. Филология Българска литература (Българска литература от Освобождението до Втората световна война) 1
132 2.1. Филология Българска литература (Старобългарска литература) 1
133 2.1. Филология Руска литература (Руски фолклор и етнология) 1
134 2.1. Филология Руска литература (Руска литература на XVIII век) 1
135 2.1. Филология Руска литература (Руска литература на XIX век) 1
136 2.1. Филология Руска литература (Руска литература на XX век) 1
137 2.1. Филология Руска литература (Съвременна руска литература - XXI век) 1
138 2.1. Филология Руска литература (Стара руска литература) 1
139 2.1. Филология Теория и история на литературата (Теория на литературата) 1
140 2.1. Филология Литература на народите от Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Балкански литератури) 1
141 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Индоевропейско езикознание) 1
142 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Балканско езикознание) 1 1
143 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Общо езикознание) 1
144 2.1. Филология Славянски езици (Чешки език) 1
145 2.1. Филология Славянски езици (Полски език) 1
146 2.1. Филология Славянски езици (Сръбски и хърватски език) 1
147 2.1. Филология Славянски езици (Украински език) 1
148 2.1. Филология Славянски езици (Словенски език) 1
149 2.1. Филология Теория и практика на превода (Теория на превода на славянските езици) 1
150 1.3. Педагогика на обучението по Методика на обучението по литература 2 2
ОБЩО 25 6
ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ
151 2.1. Филология Теория и практика на превода (Новогръцки език) 1
152 2.1. Филология Теория и практика на превода (Класически езици) 1
153 2.1. Филология Теория и практика на превода (Френски език) 1
154 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Унгарски и български език) 1
155 2.1. Филология Романски езици (Съвременно румънско езикознание) 1
156 2.1. Филология Романски езици (Испански език - Стилистика) 1
157 2.1. Филология Германски езици (Синтаксис на английски език) 1
158 2.1. Филология Семитско-хамитски езици (Арабско езикознание) 1 1
159 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Японски език) 1
160 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Китайски език) 1
161 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Персийско езикознание) 1
162 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Стара френска литература) 1
163 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия (Електронна литература на английски език) 1
164 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Азия, Африка и Австралия (Научна фантастика на английски език) 1
165 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Азия, Африка и Австралия (Американска литература 19 век) 1
166 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Азия, Африка и Австралия (Английска литература: От Средновековие към Ренесанс ) 1
167 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Азия, Африка и Австралия (Английска литература: От Средновековие към Барок) 1
168 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна бразилска литература (XX-XXI век) 1
169 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Японско обществознание) 1
170 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско обществознание) 1
171 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско литературознание) 1 1
172 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна турска литература) 1
173 1.3. Педагогика на обучението по…… Педагогика на обучението по ....(Методика на обучението по чужд език - немски език) 1
ОБЩО 21 4
ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ
174 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Аудиовизуална продукция) 1
175 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Балканите в медиите) 1
176 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Вътрешнополитическа журналистика) 1
177 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Електронни медии) 1
178 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Имидж в стратегическите комуникации) 1
179 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (История на българската журналистика) 1
180 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (История на рекламата) 1
181 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Книгознание) 1
182 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Култура и медии) 1
183 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Масова култура) 1
184 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Медиен дизайн и комуникация) 2
185 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Медиен дискурс - медиен анализ и медиакритика) 1
186 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Медиен и мрежови анализ) 1
187 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Медиен мениджмънт) 1
188 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Медии и социална промяна) 2
189 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Медии и социални конфликти) 1
190 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Медийна музика) 1
191 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Медиите в Европа) 1
192 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Международна журналистика) 1
193 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Народопсихология) 1
194 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Научни медии и комуникации) 1
195 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Онлайн журналистика) 1
196 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Пресжурналистика) 1
197 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Редактиране) 1
198 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Рефлексивна журналистика - жанрови модели) 1
199 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Типология и комуникация на книгата) 2
200 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Телевизионна журналистика) 1
201 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Теория на журналистиката и медиите) 1
202 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Убеждаваща комуникация) 1
ОБЩО 32
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
203 3.6. Право Теория на държавата и правото. Политически и правни учения (Обща теория на правото) 1 1
204 3.6. Право Теория на държавата и правото. Политически и правни учения (Защита правата на човека) 1 1
205 3.6. Право Трудово право и обществено осигуряване 1
206 3.6. Право Финансово право 1 1
207 3.6. Право Административно право и административен процес 1
208 3.6. Право Наказателнопроцесуално право 1 1
209 3.6. Право Международно частно право 1 1
210 3.3. Политически науки Международни отношения 1 1
ОБЩО 7 7
ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА
211 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Теория на възпитанието) 1
ОБЩО 1
ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА
212 1.2. Педагогика Социална педагогика 1
213 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Теория на възпитанието) 1
214 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Дидактика) 1
215 1.2. Педагогика Сравнително образование 1
216 1.2. Педагогика Гражданско образование 1
217 1.2. Педагогика Предучилищна педагогика 2
218 1.2. Педагогика Медийна педагогика 3
219 1.3. 1.3. Педагогика на обучението по... Методика на обучението в детската градина и началното училище по домашен бит и техника 1
220 1.3. 1.3. Педагогика на обучението по... Методика на обучението по изобразително изкуство 2
ОБЩО 11 2
     
ОБЩО 256 56