Начало / Новини / Новини и събития / Проф. Лиляна Стракова от Факултета по педагогика бе удостоена с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

   
Проф. Лиляна Стракова от Факултета по педагогика бе удостоена с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

В рамките на тържеството за връчване на дипломите на випуск 2023 г. на Факултета по педагогика се състоя тържественото удостояване на проф. Лиляна Стракова с Почетния знак със синя лента на Софийския университет. Тя получи отличието от заместник-ректора на Алма матер проф. д-р Георги Вълчев за цялостната си преподавателска, научноизследователска и административна дейност.

Проф. Стракова заяви, че за нея е изключителна чест да приеме наградата. Тя благодари на цялото ректорско ръководство за оказаната чест, на деканското ръководство и на колегите от Факултетния съвет и цялата общност и специално на колегите от катедра „Социална работа“, които са я номинирали за наградата.

21

„Колеги, през всичките тези близо 40 години, заедно с редовната ми докторантура, съм се отнасяла с огромно уважение и признателност към нашите колеги предци, професорите по педагогика, които са поставили началото на едно свято дело – създаването на специалност педагогика преди сто години, след това и създаването на Факултета по педагогика“, каза проф. Стракова и допълни, че през годините това дело е продължено с много любов, сили и енергия от колегията на Факултета по педагогика.

Проф. Стракова подчерта, че най-голямо вдъхновение е черпила от студентите и най-голямо удовлетворение, когато те вървят напред, споделят ценностите, които всички са сформирали заедно през изминалите десетилетия. „Убедена съм, че това, което е създадено, запалено от нашите предци преди толкова години, е в сигурни ръце. Непоправим оптимист съм за бъдещето, гледайки вашите очи, знаейки как сте усвоявали знания и как сте го споделяли през годините с нас“, каза проф. Стракова на дипломантите и им пожела с успех да следват пътя си.

22

Началото на кариерното развитие на проф. Стракова в Софийския университет е свързано с назначаването й като главен асистент през 1993 г. Преди това работи като учител в 22 СУ; 41 ОУ; педагогически съветник в 135 СОУ „Ян Амос Коменски“; като асистент и старши асистент в УНСС. През 1990 г. защитава дисертация на тема „Нравственото развитие на учениците в 1-3 клас“ под научното ръководство на проф. Доно Василев. От 2000 г. заема академичната длъжност „доцент“ по педагогика. Два пъти е избирана за ръководител на катедра „Социална работа“ във Факултета по педагогика, а от 2014 до 2019 г. е заместник-декан, а от 2019 г. до 2023 г. е декан на факултета.

В продължение на повече от 30 години проф. Лиляна Стракова разработва успешно редица нови направления в педагогическото познание - „Гражданско образование“, „Гражданско и антикорупционно образование“ „Сексолого-педагогически проблеми в детско-юношеска възраст“, „Професионални ценности и норми в социалната работа“. Резултатите от изследователската работа на проф. Стракова са значима част през годините от подготовката на студентите – бъдещи учители, възпитатели, педагогически съветници, социални работници.

10

Тя създава и ръководи една от най-успешните магистърски програми във Факултета по педагогика – „Съвременни образователни технологии“, в която за последните 15 години са обучени над 250 висококвалифицирани кадри за средното образование от цяла България.

От 2005 г. тя ръководи Центъра по гражданско образование към Факултета по педагогика. Организира и участва в публични лекции, конференции, кръгли маси, форуми, посветени на формирането на граждански ценности у съвременните млади хора (в сътрудничество с колеги от Философскиа, Историческия, Юридическия и Стопанския факултет); превенция на отпадането на децата от училище и други.

23

През периода 2004-2016 г. ръководи или участва като експерт-консултант на екипи по проекти с национално значение „Гражданското образование на учениците в средното училище – европейският опит и перспектива“ – (2006-2009, МОН); „Изследване на причините за отпадането на децата от училище в България“(2006-2007, УНИЦЕФ и МОН); „Прозрачност и гласност чрез академичен омбудсман“ (USAID); “Обучение и възпитание в предприемачески дух в средното училище“ (Министерство на икономиката“; „От гражданско образование към граждански компетентности на учениците“ (Философски, Исторически, Факултет по педагогика, Факултет славянски филологии). Ръководи изследователски проект за българския екип по програма Еразъм+ на Университета в Гренобъл, Франция в партньорство с университета в Катания, Италия и Шамбери, Франция (2022-2025); ръководи за Софийския университет екип от ФП, ИФ и ФФ по проект, съвместно с ЦОИДУЕМ по програма за преодоляване на бедността и социалното включване (2022- 2024).

Над 60 са научните публикации на проф. Лиляна Стракова (монографии, студии, научни статии) в областта на моралното и ценностното развитие на учениците; гражданското образование; учителят и учителската професия; обучението и възпитанието в предприемачески дух; ценностно-деонтологични проблеми в социалната работа и пр.

13

През 1999 г. е публикувана монографията й „Ценностни ориентации и ценностно развитие на учениците“, а след това три студии – „Диагностика на възпитаността“; „Полово възпитание и развитие“ и „Физическо възпитание и развитие“, публикувани през 1995 и преиздавани през 2002 и 2016 г., които и днес са ценно помагало в работата на учителите – класни ръководители.

С особена актуалност е монографията „Корупцията в 100 отговора“ (в съавторство); автор е на оригинална методика (в съавторство) на първото национално изследване на причините за отпадането на децата от училище в България; автор е на 12 студии: „Антидискриминационният фокус на европейската социална политика“; „Ценностният подход в социалната работа“ и пр. изследвания, посветени на актуални и значими въпроси на обучението и възпитанието на учениците в условията на формалното и неформалното образование в България; на подготовката на студентите по педагогика и социални дейности (Франция, Германия и пр.). Ръководи докторанти в областта на управлението на социалните услуги в България; проблеми на бездомничеството в България и Ирландия; социално-емоционалното учене като компонент на гражданското образование.

Най-новата й книга „Граждански ценности и гражданско образование“ (2021 г.) е посветена на исторически и съвременни европейски измерения на гражданството и педагогическите условия и предпоставки за неговото формиране. Освен като извор на граждански ценности за студентите по педагогика и геформално образование, тя е определена от учители като „съвременен наръчник на учителя в българското училище в процеса на израстването на младия гражданин“.

Проф. Лиляна Стракова участва активно в продължаващата квалификация на българските учители, организирана от РУО София-град, РУО – Бургас, РУО - Кърджали и др. по проблеми, свързани с „Взаимодействието семейство -училище“; „Работа с деца с агресивно поведение“; „Стратегии за повишаване ефективността на учителя като класен ръководител“; „Наставничеството на младите учители“ и пр. актуални теми за допълнителната подготовка на учителите в съвременното училище.

Проф. Лиляна Стракова в екип с университетски преподаватели и във партньорство с фондация „Социален диалог“ с подкрепата на проф. Боян Биолчев (ректор на СУ “Св. Климент Охридски“ през периода 1999-2007 г.) създават институцията „Академичен омбудсман“ в Университета и в УНСС. (Първият академичен омбудсман на СУ проф. Добрина Темнискова встъпва в длъжност преди първия национален омбудсман г-н Гиньо Ганев).

В продължение на седем години проф. Стракова е член на жури на национални конкурси, посветени на добри практики в образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (2015-2022).

Член на редакционната колегия на Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, книга Педагогика; член на редакционната колегия на е-списание Социална работа на ФП; съставител и редактор на сборници от научни конференции по социална работа, педагогически проблеми и пр.; участва в работни срещи като лектор по програма Еразъм в Германия, Франция, Македония.

Член е на Българската асоциация за образование по социална работа.

Наградена е със златна значка от Синдиката на българските учители за дългогодишно и ползотворно сътрудничество по случай „100 години специалност Педагогика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1923-2023 г.).