Начало / Новини / Конкурси / Покана за кандидатстване: Работен пакет „Мобилност“

   

Поканата е отворена без краен срок до изчерпване на наличния ресурс (квоти) по факултети

Докторантски център „Св. Климент Охридски“, проект BG05M2OP001-2.009-0013 започва набиране на кандидатури за участие в дейностите по работен пакет „Мобилност“ (краткосрочни командировки за включване в научни и образователни събития в страните от ЕС).

Възможности

Проектът ще финансира три типа мобилности:
1) Участие в международни научни форуми, до 3 дни
2) Участие в летни школи в чужбина, до 8 дни
3) Краткосрочни научни визити, до 6 дни

Допустимост на кандидатурите

Допустимите кандидати включват:

  • докторанти,
  • постдокторанти,
  • студенти,
  • специализанти,
  • млади учени,
  • преподаватели.


Документи и процедури

Заявки за участие се подават съгласно детайлните условия в приложената към поканата методология и в утвърдените за целта образци от пакета с документи за кандидатстване. Документите се изпращат електронно на адрес:
kamelia_syarova@admin.uni-sofia.bg
Важно: Документите се попълват в приложените форми и се подават със сканирани подписи (подписани и сканирани).

 

Срокове

Поканата е отворена без краен срок до изчерпване на наличния ресурс (квоти) по факултети. За нуждите на оценката и изготвянето на командировъчните заповеди кандидатите следва да подадат документите си до 60 работни дни преди датата на планираното пътуване.

Приложение – пакет с документи за кандидатстване ще намерите на сайта на ДокЦент