Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ, бр. 87/19.10.2021 г .

   

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурси за

 

професори по професионално направление:

 • 2.1. Филология (Съвременна френска литература) – един за нуждите на ФКНФ;
 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Софтуерни технологии – Интензивни на данни софтуерни платформи) – един за нуждите на ФМИ;
 • 2.1. Филология (Теория и история на литературата – Теория на литературата) – един за нуждите на ФСлФ;
 • 4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите – Екология на микроорганизмите) – един за нуждите на БФ;

 

доценти по професионално направление:

 • 3.6 Право (Административно право и административен процес) – един за нуждите на ЮФ с изискване към кандидатите да притежават ОКС „магистър“ по „Право“;
 • 2.1. Филология (Граматика и историческа лингвистика – английски език) – един за нуждите на ФКНФ;
 • 4.5. Математика (Математическа логика) – един за нуждите на ФМИ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Математика) – един за нуждите на ФМИ;
 • 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) – един за нуждите на ФзФ;
 • 4.3. Биологически науки (Микробиология – Обща микробиология и биология на екстремни микроорганизми) – един за нуждите на БФ;

 

 

главни асистенти по професионално направление:

 • 3.8. Икономика (Икономика и управление на иновациите – на български и английски език) – един, на половин щат, за нуждите на СтФ;
 • 3.8. Икономика (Енергийна икономика и икономика на устойчивото развитие – на български, английски и немски език) – един за нуждите на СтФ;
 • 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 2.1. Филология (Съвременен корейски език и общество) – един за нуждите на ФКНФ;
 • 2.1. Филология (Езикознание. Фонетика и фонология – английски език) – един за нуждите на ФКНФ;
 • 7.4. Обществено здраве (Ерготерапия) – един за нуждите на МФ;
 • 7.4. Обществено здраве (Кинезитерапия) – един за нуждите на МФ;
 • 4.3. Биологически науки (Ботаника – систематика на висши растения) – един за нуждите на БФ,

 

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Документи могат да се подават и електронно на адрес: www.uni-sofia.bg .