Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ, бр. 61/02.08.2022 г.

   

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурси за

 

професори по професионално направление:

 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Мултикултурализъм и медии ) – един за нуждите на ФЖМК;
 • 2.1. Филология (Съвременен руски език - Прагматика) – един за нуждите на ФСлФ;

 

доценти по професионално направление:

 • 2.2. История и археология (Съвременна история: История на европейската интеграция) – един за нуждите на ИФ;
 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Програмиране) – един за нуждите на ФМИ;
 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Софтуерна и хардуерна реализация на модели и алгоритми за управление на движението на манипулатори) – един за нуждите на ФМИ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Информатика и ИТ) – един за нуждите на ФМИ;
 • 7.1. Медицина (Хигиена) – един за нуждите на МФ;
 • 3.3. Политически науки (Международни отношения) – един за нуждите на ЮФ;
 • 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – Западноевропейска литература) – един за нуждите на ФСлФ;
 • 3.7. Администрация и управление (Публичен мениджмънт) – един за нуждите на ФФ;
 • 3.7. Администрация и управление (Финансов анализ на публичните политики) – един за нуждите на ФФ;
 • 2.3. Философия (Реторика) – един за нуждите на ФФ;

 

главни асистенти по професионално направление:

 • 3.8. Икономика (Икономика и управление на публични ресурси – на български и английски език) – един за нуждите на СФ;
 • 3.6. Право (Конституционно право) – един за нуждите на ЮФ;
 • 2.1. Филология (История на чешката литература. История на словашката литература) – един за нуждите на ФСлФ;
 • 2.1. Филология (История на славянските литератури и История на полската литература) – един за нуждите на ФСлФ;
 • 2.1. Филология (Български език – приложна лингвистика) – един за нуждите на ФСлФ;
 • 4.1. Физически науки (Астрономия и Астрофизика) – един за нуждите на ФзФ;
 • 4.2. Химически науки (Неорганична химия) – един за нуждите на ФХФ,
 • 4.2. Химически науки (Теоретична химия) – един, по чл. 68 ал. 1 т. 3 от КТ за нуждите на ФХФ,

 

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.