Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ, бр. 21/15.03.2022 г .

   

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурси за

 

професори по професионално направление:

 • 4.2. Химически науки (Теоретична химия – Изчислителна химия) – един за нуждите на ФХФ;
 • 4.2. Химически науки (Физикохимия) – един за нуждите на ФХФ;
 • 2.2. История и археология (История на средновековна България – История на Самуилова България) – един за нуждите на ИФ;

 

доценти по професионално направление:

 • 1.2. Педагогика (Социална педагогика) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 4.3. Биологически науки (Клетъчна биология) – един за нуждите на БФ;
 • 2.1. Филология (Романски езици – Лексикология и фразеология на испанския език) – един за нуждите на ФКНФ;
 • 2.1. Филология (Класически езици) – един за нуждите на ФКНФ;
 • 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката в механиката и роботиката) – един за нуждите на ФМИ;
 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Програмиране) – един за нуждите на ФМИ;
 • 4.2. Химически науки (Неорганична химия) – един за нуждите на ФХФ;
 • 4.2. Химически науки (Теоретична химия) – един за нуждите на ФХФ;
 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Организация и управление на информационни ресурси) – един, на половин щат, за нуждите на УБ;
 • 3.3. Политически науки (Политология – Международни политически отношения и управление на конфликти) – един за нуждите на ФФ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по история) – един за нуждите на ИФ;
 • 4.1. Физически науки (Обща физика) – един за нуждите на ФзФ;
 • 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Микровълнова техника и комуникации) – един за нуждите на ФзФ;
 • 2.1. Филология (Български език като чужд – Теория на превода) – един, на половин щат, за нуждите на ФСлФ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Физическо възпитание и спорт - фитнес) – един за нуждите на ДС;
 • 7.1. Медицина (Гастроентерология) – един за нуждите на МФ;
 • 7.1. Медицина (Клинична имунология) – един за нуждите на МФ;

 

главни асистенти по професионално направление:

 • 1.2. Педагогика (Педагогика на физическата култура в предучилищна възраст) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 5.11. Биотехнологии (Биотехнология на вторични метаболитни продукти) – един за нуждите на БФ;
 • 7.3. Фармация (Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията) – един за нуждите на ФХФ;
 • 2.3. Философия (Методика на обучението по философските дисциплини и хоспетиране, Гражданско образование) – един за нуждите на ФФ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Физическо възпитание и спорт - Кинезитерапия) – един за нуждите на ДС;
 • 3.6. Право (Гражданско и семейно право) – един за нуждите на ЮФ,

 

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Документи могат да се подават и електронно на адрес: www.uni-sofia.bg .