Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ, бр. 103/10.12.2021 г .

   

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурси за

 

професори по професионално направление:

 • 4.1. Физически науки (Медицинска физика) – един за нуждите на МФ;
 • 2.1. Филология (Български език – Старобългарски език) – един за нуждите на ФСлФ;

 

доценти по професионално направление:

 • 4.4. Науки за Земята (Физическа география и ландшафтознание) – един за нуждите на ГГФ;
 • 3.7. Администрация и управление (Основи на управлението, Организационно поведение, Управление на организационните конфликти – на български, френски и английски език) – един за нуждите на СтФ;
 • 3.7. Администрация и управление (Основи на управлението, Стратегическо управление, Международен мениджмънт – на български и английски език) – един за нуждите на СтФ;
 • 3.8. Икономика (Корпоративни финанси и поведенчески финанси – на български, немски и английски език) – един за нуждите на СтФ;
 • 4.1. Физически науки (Експериментална ядрена физика) – един за нуждите на ФзФ;
 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Убеждаване и социално влияние) – един за нуждите на ФЖМК;
 • 2.3. Философия (Реторика) – един за нуждите на ФФ;
 • 2.2. История и археология (Археология – Архитектурна археология) – един за нуждите на ИФ;
 • 3.6. Право (Наказателно право) – един за нуждите на ЮФ;
 • 4.2. Химически науки (Радиохимия) – един за нуждите на ФХФ;

 

главни асистенти по професионално направление:

 • 4.1. Физически науки (Теория на струните) – един по чл. 68 ал. 1 т. 3 от КТ за нуждите на ФзФ;
 • 3.3. Политически науки (Политология – Политическа икономия) – един за нуждите на ФФ,

 

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Документи могат да се подават и електронно на адрес: www.uni-sofia.bg .