Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурс за академичнa длъжност, ДВ, бр. 20/08.03.2024 г.

   

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурси за

 

професори по професионално направление:

 • 3.6. Право (Финансово и данъчно право) – един за нуждите на ЮФ;
 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Компютърно моделиране чрез CAD системи с приложение в мехатрониката и роботиката) – един за нуждите на ФМИ;
 • 2.1. Филология (Български език – Приложна лингвистика) – един на половин щат за нуждите на ФСлФ;

 

доценти по професионално направление:

 • 8.2. Изобразително изкуство (Декоративни изкуства и комбинаторика) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 8.2. Изобразително изкуство (Теория на художествения образ) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложения в роботиката и мехатрониката) – един за нуждите на ФМИ;
 • 3.3. Политически науки (Европеистика – странознание на немскоезичните страни с преподаване на немски език – терминология на европейските институции) – един за нуждите на ФФ;
 • 3.8. Икономика (Застраховане и социално дело) – един на половин щат за нуждите на СФ;

 

главни асистенти по професионално направление:

 • 3.4. Социални дейности (Основи на клиничната социална работа, Социална работа с хора с увреждания) – един за нуждите на ФП;
 • 1.2. Педагогика (ИКТ в образованието, Начална училищна педагогика) – един за нуждите на ФП;
 • 3.2. Психология (Обща и междукултурна психология, психология на здравето и количествени методи в психологията) – един за нуждите на ФФ;
 • 3.8. Икономика (Парични агрегати, парична теория, парична политика – макроикономически, институционален и културен анализ – на български и английски език) – един за нуждите на СФ,

 

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Документи могат да се подават и електронно (за информация: www.uni-sofia.bg).