Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурс за академичнa длъжност, в-к "24 часа", бр. 295 /14.12.2021 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за асистенти по професионално направление:

 

за нуждите на Геолого-географски факултет, катедра „Социално-икономическа география“:

  • 4.4. Науки за Земята (Социална и икономическа география) – един;

 

за нуждите на Биологически факултет, катедра „Биотехнология“:

  • 5.11. Биотехнологии (Процеси и апарати в биотехнологията) – един;

 

за нуждите на Юридически факултет, катедра „Гражданскоправни науки“:

  • 3.6. Право (Гражданско и семейно право (Семейно и наследствено право)) – един с изискване към кандидатите да притежават ОКС „магистър“ по „Право“;

 

за нуждите на Департамент по спорт, Катедра „Индивидуални спортове“:

  • 1.3. Педагогика на обучението по … (Физическо възпитание и спорт – Медицински рехабилитатор и ерготерапевт) – един,

 

всички със срок за подаване на документите 2 месеца.

 

Конкурсът ще се проведе по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ и чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит. Със спечелилият конкурса кандидат ще бъде сключено срочно споразумение. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски ”.

 

Необходими документи:

  • заявление /по образец/;
  • автобиография;
  • диплома за висше образование – образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея – в оригинал за сверяване и по едно копие от тях;
  • диплома за образователна и научна степен “доктор”, ако кандидатът има такава – в оригинал за сверяване и едно копие;
  • удостоверение за трудов стаж по специалността;
  • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати.


Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15

тел. 02/986-11-83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Документи могат да се подават и електронно на адрес: www.uni-sofia.bg