Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурс за академичнa длъжност, в-к "24 часа", бр. 274 /19.11.2021 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за асистенти по професионално направление:

 

за нуждите на Факултет по науки за образованието и изкуствата, катедра „Логопедия“:

 • 1.2. Педагогика (Логопедия) – един;

 

за нуждите на Медицински факултет, катедра „Вътрешни болести, фармакология и клинична фармакология, педиатрия, епидемиология, инфекциозни и кожни болести“:

 • 7.1. Медицина (Фармакология) – един;

за нуждите на Медицински факултет, катедра „Физика, биофизика и рентгенология“;

 • 7.1. Медицина (Образна диагностика) – един на половин щат;

 

за нуждите на Исторически факултет, катедра „История на България“:

 • 2.2. История и археология (Историография) – един;

 

за нуждите на Факултет по славянски филологии, Катедра по славянско езикознание:

 • 2.1. Филология (Славянски езици – полски език) – един;

 

за нуждите на Факултет по химия и фармация, катедра „Фармацевтична и приложна органична химия“:

 • 7.3. Фармация (Технология на лекарствените форми) – един на половин щат;

 

за нуждите на Факултет по журналистика и масова комуникация, катедра „Комуникации, връзки с обществеността и реклама“:

 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Връзки с обществеността) - един,

 

всички със срок за подаване на документите 2 месеца.

 

Конкурсът ще се проведе по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ и чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит. Със спечелилият конкурса кандидат ще бъде сключено срочно споразумение. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски ”.

 

Необходими документи:

 • заявление /по образец/;
 • автобиография;
 • диплома за висше образование – образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея – в оригинал за сверяване и по едно копие от тях;
 • диплома за образователна и научна степен “доктор”, ако кандидатът има такава – в оригинал за сверяване и едно копие;
 • удостоверение за трудов стаж по специалността;
 • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати.


Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15

тел. 02/986-11-83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Документи могат да се подават и електронно на адрес: www.uni-sofia.bg