Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурс за академичнa длъжност, в-к "24 часа", бр. 244/14.10.2022 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за асистенти по:

 

за нуждите на Факултет по славянски филологии, катедра „Руски език“:

 • 2.1. Филология (Славянски езици – руски език) – един, с изискване към кандидатите да имат завършена ОКС „бакалавър“ по специалност „Руска филология“ и ОКС „магистър“ по професионално направление Филология;

за нуждите на Факултет по славянски филологии, катедра „Общо, индоевропейско и балканско езикознание“:

 • 2.1. Филология (Общо езикознание – Балкански езици) – един;

 

за нуждите на Факултет по науки за образованието и изкуствата, катедра „Музика и мултимедийни технологии“:

 • 8.3. Музикално и танцово изкуство (Звукотехника, Тонрежисура, Акустика, Виртуални студийни технологии) – един;

 

за нуждите на Факултет по математика и информатика, катедра „Диференциални уравнения“:

 • 4.5. Математика (Диференциални уравнения) – един;

 

за нуждите на Факултет по химия и фармация, катедра „Фармацевтична и приложна органична химия“:

 • 7.3. Фармация (Технология на лекарствените форми и биофармация) – един, на половин щат,

 

всички със срок за подаване на документите 2 месеца.

 

Конкурсът ще се проведе по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ и чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит. Със спечелилият конкурса кандидат ще бъде сключено срочно споразумение. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски ”.

 

Необходими документи:

 • заявление /по образец/;
 • автобиография;
 • диплома за висше образование – образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея – в оригинал за сверяване и по едно копие от тях;
 • диплома за образователна и научна степен “доктор”, ако кандидатът има такава – в оригинал за сверяване и едно копие;
 • удостоверение за трудов стаж по специалността;
 • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати.


Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15

тел. 02/986-11-83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Документи могат да се подават и електронно (за информация: www.uni-sofia.bg)