Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурс за академичнa длъжност, в-к "24 часа", бр. 151/28.06.2022 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за асистент

 

за нуждите на Факултет по журналистика и масова комуникация

катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“:

 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгоиздаване) – един,

катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“:

 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Преса и дигитални медии) – един;

 

за нуждите на Факултет по педагогика

катедра „Дидактика“:

 • 1.2. Педагогика (Професионална педагогика, Педагогика) – един,

катедра „Теория на възпитанието“:

 • 1.2. Педагогика (Андрагогия) – един,

катедра „Социална работа“:

 • 3.4. Социални дейности (Клинична социална работа) – един,
 • 1.2. Педагогика (Социална педагогика, Гражданско образование) – един;

 

за нуждите на Стопански факултет, катедра „Финанси и счетоводство“:

 • 3.8. Икономика (Публични и корпоративни финанси на български и английски език) – един, на половин щат;

 

за нуждите на Факултет по химия и фармация, катедра „Физикохимия“:

 • 4.2. Химически науки (Физикохимия) – един, на половин щат;

 

за нуждите на Факултет по класически и нови филологии

катедра „Романистика“:

 • 2.1. Филология (Съвременен румънски език) – един,

катедра „Португалистика и лузофонски изследвания“:

 • 2.1. Филология (Бразилска литература и практически португалски език) – един,

катедра „Тюркология и алтаистика“:

 • 2.1. Филология (Превод и стилистика) – един,

катедра „Англицистика и американистика“:

 • 2.1. Филология (Академичен и общ английски език и практическа граматика на английския език (на английски език)) – един,

катедра „Германистика и скандинавистика“:

 • 2.1. Филология (Съвременен немски език и превод) – един,

катедра „Западни езици“:

 • 2.1. Филология (Приложна лингвистика - английски език) – един;

 

за нуждите на Геолого-географски факултет, катедра „Картография и ГИС“:

 • 4.4. Науки за Земята (География – Географски информационни системи и Картография) – един;

 

за нуждите на Физически факултет

катедра „Оптика и спектроскопия“:

 • 4.1. Физически науки (Оптометрия, Оптика) – един, на половин щат,

катедра „Методика на обучението по физика“:

 • 4.1. Физически науки (Астрономия) – един, на половин щат;

 

за нуждите на Факултет по науки за образованието и изкуствата

катедра „Предучилищна и медийна педагогика“:

 • 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика) – един,

катедра „Социална педагогика и социално дело“:

 • 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) – един,
 • 1.2. Педагогика (История на педагогиката и българското образование) – един,

катедра „Логопедия“:

 • 1.2. Педагогика (Логопедия) – един,

катедра „Визуални изкуства“:

 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по изобразително изкуство) – един,
 • 8.2. Изобразително изкуство (Графичен дизайн – Типография, Изкуство на книгата, Перспектива) – един,
 • 8.2. Изобразително изкуство (Графичен дизайн – Мултимедийни технологии и предпечат) – един,

катедра „Музика и мултимедийни технологии“:

 • 8.3. Музикално и танцово изкуство (Звуков дизайн, Дублаж, Постпродукция и мастеринг, Постпродукция за видео) – един;

 

за нуждите на Факултет по математика и информатика

катедра „Математическа логика и приложенията й“:

 • 4.5. Математика (Математическа логика) – един;

катедра „Компютърна информатика“:

 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Програмиране) – един,
 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Бази от данни и изкуствен интелект) – един,

катедра „Обучението по математика и информатика“:

 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Математика) – един;

 

за нуждите на Философски факултет, катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“:

 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Обработка, анализ и оценка на информационните ресурси) – един;

 

за нуждите на Факултет по славянски филологии

катедра „Методика на обучението по БЕЛ“:

 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по литература) – един,

катедра „Български език“:

 • 2.1. Филология (Български език – Фонетика и диалектология) – един,

Катедра по руска литература:

 • 2.1. Филология (Руска литература – Руска литература от XIX и XX век) – един с изискване към кандидатите да имат завършена ОКС „бакалавър“ по специалност 2.1. Филология и завършена ОКС „магистър“,

катедра „Теория на литературата“:

 • 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – Западноевропейска литература) – двама;

 

за нуждите на Медицински факултет, катедра „Анатомия и хистология, патология и съдебна медицина“:

 • 7.1. Медицина (Патологоанатомия и цитопатология) – един на половин щат,

 

всички със срок за подаване на документите 2 месеца.

 

Конкурсът ще се проведе по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ и чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит. Със спечелилият конкурса кандидат ще бъде сключено срочно споразумение. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски ”.

 

Необходими документи:

 • заявление /по образец/;
 • автобиография;
 • диплома за висше образование – образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея – в оригинал за сверяване и по едно копие от тях;
 • диплома за образователна и научна степен “доктор”, ако кандидатът има такава – в оригинал за сверяване и едно копие;
 • удостоверение за трудов стаж по специалността;
 • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати.


Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15

тел. 02/986-11-83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Документи могат да се подават и електронно на адрес: www.uni-sofia.bg