Начало / Новини / Календар / Представяне на проект за въздействието на програма „Еразъм+“

Онлайн в Microsoft Teams

На 27 ноември 2020 г. от 13.00 до 15:00 ч. онлайн в Microsoft Teams ще се състои представянето на проект по НИС №80-10-226 / 06.05.2020 г. „Въздействието на Програма „Еразъм+" върху усъвършенстването на езиковите умения, процеса на изграждане на европейска идентичност и съвременните образователни политики".

Сред основните цели на проекта е да се установят нагласите на студенти, участвали в образователни обмени по Програма „Еразъм+" в периода 2015-2019 г. към европейската идентичност, както и да се установи въздействието на образователните обмени върху езиковите умения и езиковите нагласи на тези студенти.

ПРОГРАМА

Може да се включите в събитието на следния линк:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGFlNGEyMzctZTMyNC00NGI2LWFkYWYtOTNiOTlhYzI1ZGRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229d05c5fb-e448-4700-8a58-e15b93c84ea9%22%2c%22Oid%22%3a%227d6bdd36-0ea2-4ad5-8f8b-ddf66ed14714%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d