Начало / Новини / Календар / Международна научна конференция „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“

Онлайн

На 6 ноември 2020 г. от 10.00 ч. за дванадесети път ще се проведе традиционната международна научна конференция „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“, организирана и провеждана от Департамента по спорт при Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Форумът ще се проведе онлайн на адрес https://meet.google.com/wpo-qvxo-yzr.

В началото научната конференция „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“ (2009–2011) се провежда с името „Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес, а през 2011 г. наименованието на конференцията се променя на „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“ с три направления, разкриващи същността, характера и смисъла на Физическото възпитание и спорта.

През 2016 г., в резултат на повишения интерес на учени и педагози от други научни области към физическото възпитание и спорта се въвежда четвърто направление, което разкрива широкомащабността на феномена „Физическо възпитание и спорт“, а през 2020 г., провокирани от всеобхватната епидемия от „Ковид 19“ и постъпилите доклади, свързани с тази тема, се взима решение за разкриване на пето направление „Онлайн обучението по физическо възпитание и спорт“.

От 2019 г. Международната научна конференция на спортна тематика в Софийския университет се провежда с подкрепата на националното издателство за образование и наука „Азбуки“ към МОН, медиен партньор на Софийския университет, издаващ списание „Професионално образование“ и други специализирани списания с над 50-годишна история. Списанията публикуват текстове с научна стойност, предназначени за специализанти, докторанти, за квалификации, научни изследвания и критики на изследователи и преподаватели. Статиите на сп. „Професионално образование“ се реферират, индексират и листват в ERIH PLUS, CEEOL, EBSCO, host Research Databases, Google Scholar, Ex Libris, ProQuest.

В международния научен форум участват педагози по физическо възпитание и спорт от всички степени на образованието в България, както от други страни като Казахстан, Македония, Русия и др.

През настоящата 2020 г. в Международната научна конференция участват 72 автори с 64 доклада, като 5 от тях се публикуват в сп. „Професионално образование“, в кн. 5 от 2020 г., благодарение на сътрудничеството на Департамента по спорт с националното издателство „Азбуки“.

Сборникът с публикациите от конференцията се издава и предоставя преди и по време на провеждането на научния форум, а авторите представят своите доклади чрез постер или устно.

Редакционният колектив благодари на всички участници и гости за възможността ежегодно да се разменят научни и професионални идеи и да се правят планове за бъдещето в социален, научен, изследователски, методичен и проектен план.

Сборникът се издава по Проект с частно финансиране на научни изследвания в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – 80-10-49/13.04.2020 г.

проф. д-р Анжелина Янева, съставител и редактор

Елица Стоянова, коректор

Редакционна колегия (Редакционен съвет)

проф. д-р Анжелина Янева, председател на организационния, научния и редакторския съвет на Конференцията, доц. д-р Антон Хиджов, доц. д-р Боряна Туманова, доц. д-р Георги Игнатов,доц. д-р Евгени Йорданов, доц. д-р Ирен Пелтекова, гл. ас. д-р Иванка Кърпарова

Направления:

1. Физическо възпитание, спорт и рекреация в образователната система

2. Рекреация, анимация и спорт в свободното време – превенция за здраве

3. Теория и методика на физическото възпитание и спорт

4. Връзка на физическото възпитание и спорта с други дейности и научни области

5. Онлайн обучението по физическо възпитание и спорт