Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Стопанско управление / Магистърски програми за неспециалисти / Бизнес-администрация

   

Срок на обучение: 1 година
Форма на обучение: редовна

 

Ръководител: проф. д. с. н. Цветан Давидков

е-mail: tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg

 

Администратор: доц. д-р Олимпия Ведър

e-mail: olympia@feb.uni-sofia.bg

 

Семестриална такса: 1080 лв.

 

КАНДИДАТСТВАНЕ в програмата за учебната 2021/2022 година:

Всички кандидати могат да подадат своите документи през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

За прием в програмата се кандидатства с документ за завършена ОКС „Бакалавър“. Кандидатите се явяват на устно събеседване с комисия. Балът се образува от средния успех от дипломата, успеха от държавния изпит (защита на дипломна работа) и оценката от събеседването. Максимален бал – 18.

 

Срокове за кандидатстване в кандидат-студентска сесия за магистри:
- предварителна: от 1 до 20 юли 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 21 юли от 10:00 ч. в MS Teams: https://bit.ly/ba-sm-hrd-2107

- редовна: от 26 юли до 10 септември 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 13 септември от 10:00 ч. в MS Teams: https://bit.ly/ba-sm-hrd-1309

- допълнителна: от 15 до 24 септември 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 29 септември от 18:30 ч. в MS Teams: https://bit.ly/dm-up-game-dmt-1309

 

Информационни срещи за МП Бизнес администрация

Всички потенциални кандидати имат възможност да зададат своите въпроси за магистърската програма на проф. д.с.н. Цветан Давидков и доц. д-р Олимпия Ведър по време на онлайн информационни срещи в Microsoft Teams, които ще бъдат проведени в рамките на кандидат-магистърската кампания.

Първата информационна среща ще се проведе на 28 юни 2021 г. (понеделник) от 18:00 до 19:00 часа.

Втората информационна среща ще се проведе на 6 юли 2021 г. (вторник) от 18:00 до 19:00 часа.

Линкът за провеждане на срещите е: http://bit.ly/is-mp-ba

 

МП „Бизнес администрация” е предназначена за кандидати, които притежават ОКС „Бакалавър“ по специалности, различни от „Стопанско управление”, „Икономика”, свързаните и произтичащи от тях.

Тя е подходяща за:

 • млади специалисти (без значителен практически опит), които искат да добавят управленска квалификация към вече придобитата в друга област;
 • колеги с натрупан практически опит, които имат нужда да надградят знанията и уменията си в сферата на управлението;
 • за тези, които се стремят към собствен бизнес и искат да бъдат по-ефективни в управлението му.

 

Програмата осигурява подготовка на квалифицирани специалисти, които:

 • се ориентират уверено в съвременните подходи, методи и средства за ръководство и управление;
 • имат развита чувствителност към хората и тяхната мотивация;
 • проявяват вкус към новите развития в теорията и практиката;
 • са в състояние да развиват организациите и да осигуряват техния растеж.

 

Програмата съчетава принципите за единство на теория и практика; мотивира студентите за продължаващо самостоятелно обучение, учене и усъвършенстване. Магистърската програма „Бизнес администрация” дава възможност за профилиране и специализиране, за изграждането на знания и компетентности, необходими за: а) успешното изпълнение на мениджърски функции; б) покриване на изискванията на други групи длъжности за функционални специалисти с магистърска квалификация.

След успешно дипломиране, освен магистърска степен по Бизнес администрация, завършилите получават и статута на „специалисти“, т.е. при желание от тяхна страна, могат да продължат обучението си в някоя от по-високо специализираните магистърски програми, предлагани от Факултета и да получат втора магистърска степен.

Завършилите МП „Бизнес администрация“ се реализират във всички сфери на общественото производство:

 • като ръководители на екипи и разнообразни по големина и специфика организации;
 • като специалисти в щабните органи на организацията, занимаващи се с планиране, управление на човешките ресурси, оперативно управление и др.
 • на ръководни и административни длъжности в стопански организации;
 • на средни и висши равнища на държавната администрация;
 • в организации с нестопанска цел;
 • като консултанти в бизнеса;
 • в научноизследователски и развойни звена;
 • или продължават обучението си в докторантура и развитие на научна и преподавателска кариера.

 

Продължителността на обучението е два семестъра (една учебна година). Обхваща базова подготовка – базови задължителни учебни дисциплини, изграждащи професионалната специализация на магистър по Бизнес администрация и профилираща подготовка – изборно-задължителна и свободно избираема подготовка в различни възможни направления.

Приемът в програмата се осъществява два пъти годишно. Обучението може да започне от зимен или от летен семестър и протича в следната последователност:

 • При зимен прием: І (зимен) – ІІ (летен) семестър; финал – държавен изпит (юли/септември) / защита на магистърска теза (ноември/февруари)
 • При летен прием: І (летен) – ІІ (зимен) семестър; финал – държавен изпит (юли/септември) / защита на магистърска теза (февруари/ноември).

 

Начинът на завършване – с държавен изпит или със защита на магистърска теза, е по избор на студента.

Обучението в програмата е само в платена форма.

 

Архив на учебните планове: