Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за икономисти / Счетоводство и устойчивост

   

 

Счетоводство и устойчивост

 

Срок на обучение: Три семестъра, с прием през зимен семестър. Учебните занятия се провеждат след работно време в делнични дни и в някои съботни и неделни дни.

Форма на обучение: редовна, платена.

За икономисти и неикономисти.

Тази магистърска програма е отворена за всички кандидат-студенти, които имат бакалавърска или магистърска степен по Икономика и финанси или Стопанско управление, както и свързаните и произтичащите от тях, или по специалност, различна от Икономика и финанси и Стопанско управление.

 

Ръководител на магистърската програма: проф. д-р Елеонора Станчева-Тодорова

е-mail: e_stancheva@feb.uni-sofia.bg

Администратор на магистърската програма: доц. д-р Илияна Анкова

е-mail: iliana_ankova@feb.uni-sofia.bg

 

Информационна среща за студентите от МП „Счетоводство и устойчивост“, I курс, ще се проведе на 30.09.2024 г. (понеделник) от 18 ч. на следния линк: https://bit.ly/3zMaoQG

Кандидатите за прием в програмата от зимния семестър на учебната 2024/2025 година могат да подадат своите документи през платформата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ на някой от следните 3 етапа:

  • Първи етап – от 1 до 21 юли 2024 г.
  • Втори етап – от 25 юли до 15 септември 2024 г.
  • Трети етап – от 21 до 30 септември 2024 г.

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат онлайн на следните дати:

 

Условия за кандидатстване: Бакалавърска или магистърска степен по Икономика и финанси или Стопанско управление, както и свързаните и произтичащите от тях, или по специалност, различна от Икономика и финанси и Стопанско управление. За прием в магистърската програма кандидатите изпращат автобиография на адрес: iliana_ankova@feb.uni-sofia.bg и се явяват на устно събеседване, което има за цел да установи мотивацията, квалификацията и интересите им. Балът се образува от успеха от дипломата, от държавния изпит (защита на дипломна работа) и оценката от събеседването.

Автобиографии могат да се изпращат през цялата година на посочения по-горе email-адрес.

Магистърската програма „Счетоводство и устойчивост“ има за цел да даде нужните интердисциплинарни знания и да развие у счетоводителите и одиторите онези умения, които ще им позволят да заемат полагащата им се водеща роля в отчитането и одитирането на информацията за устойчивостта на компаниите.

Учебният план на магистърската програма включва:

  • уводни курсове в областта на счетоводството, данъчното облагане и корпоративната социална отговорност, което позволява последващо надграждане на знанията с курсове като „Финансово счетоводство за напреднали“, курсове по данъци за напреднали и за приложимите системи и стандарти за управление на корпоративната устойчивост и отговорност;
  • специализирани курсове по изпълнение на ангажименти за изразяване на сигурност във връзка с отчитане на устойчивото развитие, Международни стандарти за финансово отчитане и Европейски стандарти за отчитане на устойчивостта;
  • курсове, развиващи меките умения;
  • избираеми курсове, отнасящи се до теми като таксономия, екологична отчетност и екологично счетоводство, PMI методика за ефективно управление на бизнес проекти и др.

Учебният план на МП „Счетоводство и устойчивост“ включва и избираеми дисциплини, задължителни за студентите, които нямат бакалавърска или магистърска степен по Икономика или Стопанско управление към момента на кандидатстването си. Студентите-неикономисти задължително избират два общоикономически подготвителни дисциплини – „Икономика“ през първия семестър и „Финанси“ през втория семестър на обучението си.

Възможна реализация на завършилите магистърската програма: Завършилите магистърската програма могат да се реализират професионално като: счетоводители (младши и старши), а след натрупване на необходимия професионален опит и като главни и зам.-главни счетоводители, одитори, данъчни консултанти, служители в държавната администрация, извършващи данъчен и финансов контрол, финансови анализатори, преподаватели и научни изследователи. Те могат да участват или ръководят екипите по устойчивост в предприятията като специалисти в областта на отчитането на устойчивостта. Завършващите могат да изпълняват посочените длъжности в нефинансовия сектор – в производствени и търговски предприятия, както и в компании, предлагащи услуги. Те могат да се реализират и във финансовия сектор – в банкови институции, инвестиционни посредници, застрахователни и пенсионноосигурителни дружества. Завършилите магистърската програма могат да работят и в структури на публичния сектор, както и в неправителствени организации.