Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Стопанският факултет ще подпомага малките и средните предприятия от Дунавския регион да повишат иновационния си потенциал в областта на новите материали

   

11.03.2024

 

В рамките на участието си в проект „Общности на знанието за ускоряване на трансфера на научни изследвания, технологии и иновации в Дунавския регион“ (Knowhow Communities for Accelerating RTI Transfer in the Danube Region - RTIT>>), Стопанският факултет ще предостави знания и компетенции за разработването и пилотното апробиране в България на иновативни инструменти и подходи за трансфер на научни изследвания, технологии и иновации.

logo

В съвременната динамично променяща се икономическа и геополитическа ситуация устойчивите, интелигентните, адаптивните и енергийно-оптимизираните материали имат огромно значение за цифровата и зелената трансформация на малките и средните предприятия (МСП). Новите технологични предизвикателства и потребността от устойчивост на използваните материали изискват засилено участие в трансфера на знание между научните изследвания, технологиите и иновациите като фактор за повишаване на конкурентоспособността на Дунавския регион и неговото позициониране като ключов фактор в европейските вериги за добавяне на стойност.

Проектът цели да засили иновационния потенциал на МСП в областта на новите материали чрез създаване на по-благоприятна среда за научни изследвания, трансфер на технологии и иновации в ключови технологични области от стратегическо значение за Дунавския регион. Изпълнението на проектните дейности ще допринесе за разработване на план за действие за ускоряване на трансфера на научните изследвания, технологиите и иновациите.

Партньори по проекта са 13 организации от 8 държави:

 1. Център за иновации и предприемачество Технополис, Черна гора – водещ партньор
 2. Търговско-промишлена камара на Словения
 3. Национален институт по химия, Словения
 4. Фондация за иновации и технологично развитие INTERA, Босна и Херцеговина
 5. Университет в Зеница, Босна и Херцеговина
 6. Университет на Черна гора
 7. Институт по физика на Националната академия на науките на Украйна
 8. Общество за иновации и трансфер на знания, Германия
 9. СУ „Св. Климент Охридски”, България
 10. Фонд „Приложни изследвания и комуникации“, България
 11. Университет в Печ, Унгария
 12. Търговско-промишлена камара на Печ-Бараня, Унгария
 13. Wood K plus, Център за компетентност в областта на горския сектор, Австрия

С функции на асоциирани партньори са следните организации:

 1. Индустриален клъстер „Електромобили“, България
 2. София Тех Парк АД, България
 3. Министерство на икономическото развитие и туризма на Черна гора
 4. Държавна финансова институция за иновации, Украйна
 5. Благотворителен фонд „EEN-Украйна“
 6. Национална агенция за изследвания и развитие, Молдова
 7. Град Мостар, Босна и Херцеговина
 8. Баварски изследователски алианс, Германия
 9. Национален офис за изследвания, развитие и иновации, Унгария

RTIT>> е с продължителност 30 месеца и стартира през м. януари 2024 г. Проектът е с общ бюджет от 2,391,220.00 EUR и се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ VI-Б Дунавски регион 2021-2027, европейска програма за транснационално сътрудничество за насърчаване споделянето и прилагането на съвместни решения за справяне с общите предизвикателствата и проблеми в Дунавския регион.