Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Семинар - 19 май 2015: „Ефекти от застаряването на населението върху дългосрочния растеж и устойчивостта на публичните финанси чрез модел на общо равновесие" и "Икономически анализ на основните етапи и аспекти на колективните искове”

   

13.05.2015

 

Центърът за икономически теории и стопански политики и Стопанският факултет на СУ
организират редовен Семинар по икономически изследвания

 

За дванадесетото издание на семинара е предвидена дискусия по две теми

 

„Оценка на ефектите от застаряването на населението върху дългосрочния растеж и устойчивостта на публичните финанси чрез модел на общо равновесие и застъпващи се поколения, калибриран за България“

Доклад ще изнесе докторант Кристина Карагьозова

Резюме (pdf)

 

и

 

"Икономически анализ на основните етапи и аспекти на колективните искове”

Доклад ще изнесе докторант Татяна Маркова

 

Резюме

В изследването е възприет методологичния подход на граничното направление „Икономически анализ на правото” (англ. език - Economic Analysis of Law). Колективната процедура е разгледана като съвкупност от етапи (в хронологичен смисъл) и аспекти. Вниманието е фокусирано върху онези, които имат икономически изражения най-вече за увредените лица (жертви), но също и за обществото.

Извършен е екс анте и екс пост анализ на колективните искове, т. е. преди делото и след завеждането му. Идентифицирани и анализирани са по-съществените предимства и недостатъци на процедурата. Изследвани са агентските отношения при колективни искове в Съединените щати, както и в страни от Европейския съюз. Анализирани и оценени са колективните дела, заведени у нас в периода 2009-2014 г.

Проведеното изследване позволява да се направи следния обобщен извод. В различни ситуации и хипотези единият вид процедура (индивидуална или колективна) е по-благоприятен от другия и е удачно да бъде използван. Двете процедури „се подчиняват” на различни правила, различни са по своята същност и в известен смисъл се допълват.

 

Семинарът ще се проведе на 19 май (вторник) 2015 г., от 18:30 ч. в зала 420 на Стопанския факултет.

 

Семинарът е отворен за преподаватели, докторанти и студенти на СУ и други висши училища, както и за изследователи от научни институти.


СЕМИНАР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 • Семинарът е отворен към всички области на икономическото знание
 • Представят се и се разискват оригинални идеи, както и обобщения и сравнителен анализ на съществуващо знание
 • Разглеждат се както разработки, използващи описателния (позитивния) подход на изследване, така и такива, отнасящи се към оптималния (нормативния) подход
 • Заявки за теми на следващи издания на семинара се приемат от ръководителя на Центъра за икономически теории и стопански политики доц. Теодор Седларски на адрес econ@feb.uni-sofia.bg.
 • Семинарът се организира редовно в зала 420 на Стопанския факултет
 • В специална семинарна поредица се публикуват дискусионни материали (working paper series) - Bulgarian Economic Papers (bep.bg)
 • Работните езици са български и английски
 • Сред тематичните направления на семинара са:
 1. Бизнес цикли
 2. Икономически растеж
 3. Парична теория и политика
 4. Човешки капитал
 5. Пазар на труда
 6. Фискална политика
 7. История на икономическите учения
 8. Икономически институции
 9. Поведенческа икономика
 10. Икономически анализ на правото и др.

Представените научни разработки с високо качество се публикуват в електронното издание за дискусионни материали на Центъра за икономически теории Bulgarian Economic Papers (bep.bg)

 


Група за съобщения по електронната поща
Дискусионна група във Facebook


Очаквайте информация за предстоящите издания на семинара в профилите на Центъра за икономически теории: