Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Редовен научно-методически семинар "Моделиране и количествени методи" (Modeling and Quantitative Methods)

   

28.02.2016

 

Редовен научно-методически семинар

Моделиране и Количествени методи (Modeling and Quantitative Methods)

 

Започва провеждането на научно-методически семинар през пролетния семестър на 2015-2016 учебна година.

Ръководител: проф. дмн Иван Иванов, i_ivanov@feb.uni-sofia.bg

 

Целева група и участници:

  • бакалаври, магистри и докторанти от Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ (и не само).

Цели на семинара (без да се ограничаваме с изброените):

  • Запознаване, обсъждане и изследване на актуални модели и методи:
  • за анализ на икономически и финансови процеси,
  • за аналитични изследвания върху данни.
  • Методика на извеждане и създаване на значими научни резултати:
  • Научни презентации;

 

Научни доклади за участие на престижни конференции;

  • Научни статии за публикуване в престижни научни издания.

 

Срещите ще се провеждат в сряда от 18 до 19:30 часа в зала 520. С настоящото се поканват всички интересуващи се да посещават и активно участват в работата на семинара. За информация i_ivanov@feb.uni-sofia.bg Сбирките са открити и отворени за всички желаещи. Първа сбирка 24.02.2016, 18 часа, зала 520.

 

Проф. Иван Иванов е преподавател в катедра „Статистика и иконометрия“. Преподава дисциплините Количествени методи и Микроикономика II за бакалаври, а за магистри Теория на игрите, Математическа икономика и други. Провежда активна научноизследователска работа. Ръководител на научно-изследователски проект в областта на теория на игрите 2015-2016год. Работи в сътрудничество както с колеги от катедрата, така и с чуждестранни учени. Съавтор в следните значими публикации за последните години (индексирани в световно признати научни бази от данни):

2016, Stock market recovery from the 2008 financial crisis: The differences across Europe, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027553191630006X , Research in International Business and Finance, Impact per Paper 1.138.
2016: A wavelet-based approach to the analysis and modelling of financial time series exhibiting strong long-range dependence: the case of Southeast Europe, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02664763.2015.1077370?journalCode=cjas20 , Journal of Applied Statistics , Impact per Paper 0.670.
2015: On computing the stabilizing solution of a class of discrete-time periodic Riccati equations http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/rnc.3131/abstract , International Journal of Robust and Nonlinear Control, accepted 18 DEC 2013, published 10 May 2015, Impact Factor: 3.176.
2015: Numerical solvers to the stabilizing solution of perturbed algebraic Riccati equations in LQ zero-sum games, AIP Conf. Proc. 1684, 090004 (2015); http://dx.doi.org/10.1063/1.4934329, Тук се вижда интереса към публикацията http://scitation.aip.org/content/aip/proceeding/aipcp/10.1063/1.4934329
2014: Adaptive and relative efficiency of stock markets from Southeastern Europe: a wavelet approach, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09603107.2014.899669 , Applied Financial Economics, Published online: 26 Mar 2014, Impact Factor: 0.613.

 

Научен календар на Стопанския факултет