Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Мобилност с цел преподаване и с цел обучение по програма Еразъм+, 2022/2023 г.

   

08.09.2022

 

Във връзка с изпълнение на проекта за мобилност по програма Еразъм+, ви информираме за квотите за мобилност на персонала за 2022/23 година. Съгласно изискванията на ЕК целта на мобилностите е преподаване или обучение, като всякакви други инициативи/участия в събития са нелегитимни. При установяване на такива случаи, участникът трябва да възстанови отпуснатите финансови средства.

Мобилностите могат да бъдат осъществени до 30.09.2023 г. Продължителността е минимум 2 дни (без дните за път) и максимум 5 дни. При мобилност с цел преподаване се изискват минимум 8 часа лекции. Дните събота и неделя не са легитимни дни за изнасяне на лекции или за обучение, и за тях не се отпуска дневен грант. В рамките на изпратените квоти всеки преподавател/служител може да осъществи 1 мобилност с цел преподаване и 1 мобилност с цел обучение.

Основни критерии за избор:

  • Представено предварително съгласие от приемащия университет;
  • Нивото на владеене на езика да отговаря на нивото, посочено в двустранния договор;
  • Приоритетно се одобряват щатните спрямо нещатните преподаватели/служители;
  • Приоритетно се одобряват кандидати, които през последните 5 години са ползвали най-много 1 мобилност или не са използвали такава;
  • Приоритетно се одобряват кандидати, които съдействат активно за организиране на преподавателската и студентската мобилност.

 

За мобилност с цел преподаване приоритет се дава на преподаватели:

  • когато мобилността е част от учебната програма на приемащата институция,
  • които имат разработени дисциплини на чужд език и обучават входящи Еразъм студенти.

 

Мобилности с цел обучение се отпускат на факултети, чиито квоти за мобилности с цел преподаване са над 10. Легитимни за участие в този вид мобилност са:

  • служители, при които мобилността е пряко свързана с повишаване на професионалната им квалификация, свързана с администрирането на програма Еразъм+;
  • факултетни координатори или контактни лица по конкретния договор.

Финансирането ще бъде отпуснато след предоставен протокол с одобрените кандидати, изготвена заповед за командировка и сключено Финансово споразумение. Избраните кандидати ще получат дневен грант за съответната държава и грант за път. В случай, че отпуснатият грант за път не покрива направения разход, разликата е за сметка на командированото лице. Когато пътуването се осъществява със самолет, преподавателят/служителят може да закупи своя билет от агенция/фирма по свой избор. Не препоръчваме участниците да правят разходи за мобилността, без изготвена заповед за командировка и подписано Финансово споразумение.

Датите на мобилността трябва да съответстват на датите на пътуването, което се доказва с отчетни документи. При несъответствие, участникът трябва да възстанови изцяло или частично отпуснатите средства. Отчетните документи трябва да доказват пътуването до/от крайната дестинация. Тяхната липса ще се приема за неизпълнение на мобилността.

Цялата информация и образци на документите (заявление за кандидатстване, доклад и заповед за командировка, име и контакти на координатора преподавателска мобилност от отдел „МС“) са публикувани на сайта на програма Еразъм+.

3BGEN