Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Излезе от печат учебно помагало "Регулирани услуги, пазари и ценообразуване" с автор ас. Атанас Георгиев

   

15.04.2014

 

AtanasGeorgiev-ReguliraniPazariCenoobrazuvane2014

 

Излезе от печат учебно помагало "Регулирани услуги, пазари и ценообразуване" с автор ас. Атанас Георгиев.

Изданието се отпечатва в рамките на проект "Докторантска академия по стопански и управленски науки" в Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" (Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС (http://phd.feb.uni-sofia.bg).

 

Регулирани услуги, пазари и ценообразуване

 

София, 2014 г., ISBN 978-954-9399-22-6

 

ас. Атанас Георгиев, Катедра „Икономика и управление по отрасли”, Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски”

 

Учебно помагало за студентите от магистърската специалност „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги” в Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

 

Тази книга съдържа лекциите по дисциплината „Регулирани услуги, пазари и ценообразуване”, преподавани на студентите от магистърската програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги” в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Броят на главите в книгата, както и обхватът на темите, съответстват на съдържанието на конспекта по тази дисциплина.

 

В страната и региона няма друга област от икономиката и стопанския живот, която да се нуждае от толкова мащабни по размер, хоризонт и ефект реформи и инвестиции, както секторите на енергетиката, инфраструктурата и комуналните (ютилитис) услуги. Фундаменталните реформи в енергийния и инфраструктурен сектор като демонополизация, приватизация и либерализация, регионална и европейска интеграция изискват ново младо поколение от отлично подготвени икономисти и мениджъри. По редица причини в страната няма достатъчно действащи центрове, нито традиции в подготовката на такива специалисти.

 

Именно тези бяха и основните причини за създаването на магистърската програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги”. Тя има за цел да запълни тази изключително важна ниша и да заеме водещи академични, изследователски и делови позиции в нея. Програмата съществува в Стопанския факултет от 2005 г., като през нея до 2014 г. са преминали около 150 специалисти от икономически и други бакалавърски специалности. Понастоящем трите специализации на магистърската програма са: „Енергийни пазари и услуги”, „Фасилити мениджмънт” и „Логистика и вериги за доставка”

 

Целта на курса „Регулирани услуги, пазари и ценообразуване” е студентите да получат познания в областта на ценообразуването и регулирането на енергийните, инфраструктурни и ютилити пазари, както и за европейското законодателство, българската регулаторна рамка и принципите на ценообразуване на обществени услуги.

 

Разглежда се икономическата теория, свързана с регулирането на естествени монополи, европейското законодателство, свързано с регулирането на естествено-монополни услуги и българското законодателство и нормативна уредба. Разглеждат се конкретни казуси и решения на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. След завършване на курса, студентите трябва да познават добре информационните източници, да са овладели задълбочено ключови и допълнителни знания и умения, да осмислят и правилно да разбират материята. За улеснение на студентите, всяка от 15-те глави е придружена от въпроси за самоподготовка.

 

Смисълът от издаването на такъв труд е поради несъответствието между настоящите потребности за знания по темата „регулиране на енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги” в България и наличните текстове – международни издания, в които националните аспекти на нашия пазар може да бъдат едва частично разпознати и анализирани. В този смисъл, настоящият текст може да се възприеме като ограничен за българска аудитория и/или за изследователи на българския пазар на енергийни, инфраструктурни и ютилити услуги.

 

Съдържанието на тази книга се базира както на теорията, така и на практиката. Използвани са и научни, и популярни източници. Значително присъствие има и личното мнение на автора по разглежданите въпроси. Възможно е скоро след издаването на книгата някои от темите вече да не са с достатъчно актуално съдържание поради динамичното развитие на законодателството, практиката и теорията на изследваната област. В този смисъл, текстът трябва да се използва по-скоро като отправна точка както за други изследователи по темата, така и за самите студенти.

 

Издаването на това помагало е възможно благодарение на финансирането по проект BG051PO001-3.3.06-0012 „Създаване и устойчиво развитие на нова институционална форма „Докторантска академия по стопански и управленски науки” (ДАСУН) за образователна, квалификационна и научна реализация на докторанти и млади учени в СУ. „Св. Климент Охридски””, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от „Европейския социален фонд” на Европейския съюз.

 

Атанас Георгиев

София, 2014 г.

____

 

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Обща теория на регулирането на естествени монополи

2. Теория на ценообразуването на енергийни и ютилити услуги

3. Либерализация на енергийни и ютилити услуги в САЩ

4. Регулиране на обществени услуги в България – законодателство и институции

5. Европейско законодателство за регулиране в енергетиката

6. Българско законодателство и нормативна уредба за регулиране и ценообразуване в сектор Електроенергетика

7. Правила за търговия с електроенергия в българския електроенергиен пазар

8. Ценообразуване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) чрез преференциални цени

9. Ценообразуване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) чрез зелени сертификати

10. Участие на потребители в либерализирания пазар

11. Регулиране на цените в секторите природен газ, ВиК, топлоснабдяване и железопътна инфраструктура

12. Актуално състояние на българския електроенергиен сектор

13. Независимост на националните регулаторни агенции

14. Методи за измерване на регулаторна независимост

15. Измерване на независимостта на ДКЕВР – теория и практика

____

 

 

 

Атанас Георгиев е бакалавър по „Икономика” и магистър по „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги” и по „Финанси и банково дело” от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Участвал е в редица специализации, сред които в University of Florida (Public Utility Research Center), European University Institute (Florence School of Regulation), Masaryk University в Бърно, Чехия (курс „Atlantic and Continental Approach to Energy Security”), University of Padua & University of Venice (курс „International & European Law and Policy on Investment and Environment”), Международна лятна школа „Applied Environmental and Regulatory Economics” в Торино, Италия и др.

 

Щатен асистент в Стопанския факултет на СУ, докторант и научен секретар на Катедра „Икономика и управление по отрасли”. Секретар на магистърската програма по „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги” и преподавател по „Регулирани услуги, пазари и ценообразуване”, „Енергийни баланси и прогнозиране” и „Мениджмънт на енергийни и ютилити компании”. Преподава и в курсове на Българския дипломатически институт към МВнР и изнася лекции в редица български и международни енергийни форуми и конференции. Участва в международния проект ENPI на European Mediterranean University (EMUNI), както и в европейски проекти на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Член на International Association for Energy Economics (САЩ) и на научния комитет към Turin School of Local Regulation (Италия).

 

Консултант по преструктуриране в енергетиката (от 2005 до 2009 г. в „Юкономикс” ЕООД, а впоследствие – като част от екипа на „Пъблик сървисис” ООД). Главен редактор на сп. „Ютилитис” и Publics.bg и програмен мениджър на множество обучения и конференции за енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги. Публикувал е редица статии за енергийния сектор и публичните услуги в български и международни издания.

____

 

Настоящето издание е изготвено с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Авторът и Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет носят цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства той не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз

 

Проект N. BG051PO001-3.3.06-0012 – „Създаване и устойчиво развитие на нова институционална форма „Докторантска академия по стопански и управленски науки” (ДАСУН) за образователна, квалификационна и научна реализация на докторанти и млади учени в СУ. „Св. Климент Охридски””

http://phd.feb.uni-sofia.bg