Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Излезе от печат книгата на д-р Калоян Ганев "Бизнес цикли: теории и модели"

   

26.08.2015

 

Книгата „Бизнес цикли: теории и модели“ на д-р Калоян Ганев е посветена на историческото развитие на научните обяснения за краткосрочните макроикономически колебания, познати под събирателното понятие „бизнес цикъл“. Обхванати са вижданията на едни от най-влиятелните икономисти от началото на ХІХ в. до днес, като се започне от най-ранните известни теории за свръхпроизводство и недостатъчно потребление, за дестабилизиращата роля на парите, за влиянието на природните фактори, прекомерните инвестиции, особеностите на човешкото поведение и психология и т. н.

Основният фокус на изследването са теориите за кризите и бизнес циклите на водещите икономически школи след Великата депресия и Втората световна война — традиционно кейнсианство, класически монетаризъм, нова класическа макроикономика, теория за реалните бизнес цикли и нова кейнсианска теория. Като е отчетена нарастващата роля на математическата икономика и иконометрията в макроикономическата теория от началото на ХХ в., разглеждането е извършено в контекста на съответните математически и статистически модели. Анализирани са основните предимства и недостатъци на различните теории, както от методологична гледна точка, така и от гледна точка на тяхната адекватност на емпирично установените факти и потребностите на икономическата политика.

Книгата е предназначена преди всичко за професионалистите, занимаващи се с теоретична и приложна макроикономика — преподаватели, изследователи и практици от държавния и частния сектор. Същевременно тя може да бъде полезна и като инструмент за задълбочаване на знанията на студентите в икономическите специалности, особено на тези в по-късните етапи на обучение.