Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Информационен ден за онлайн обучение и адаптация на учебните планове към пазара на труда

   

04.07.2013

 

Информационен ден за онлайн обучение и адаптация на учебните планове към пазара на труда

 

Пресконференция във връзка с проект за адаптация на учебните планове и представяне на онлайн платформата FASTER се проведоха днес в Конферентната зала.

 

Поводът за провеждането на пресконференцията беше изпълнението на проекта „Създаване на устойчив механизъм за непрекъсната адаптация на учебните планове и програми към реалните потребности на пазара на труда в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Проектът се финансира по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001 - 3.1.07 Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда.

Проф. д.с.н. Цветан Давидков, преподавател в Стопанския факултет, представи основните цели на проекта. Чрез него се създава и институционализира устойчива мрежа за сътрудничество между Стопанския факултет и водещи (бизнес) организации с цел постоянно адаптиране на учебните планове и програми към реалните потребности на пазара на труда. Желаният резултат е по-добро качество на обучението по икономика и стопанско управление чрез реални ангажименти на бизнеса към образованието и на образованието към бизнеса.

На пресконференцията бяха представени дейностите, който се извършват в рамките на проекта:

• Взаимоотношенията между ръководството на Стопанския факултет и ръководствата на организациите партньори се институционализират чрез дългосрочно рамково споразумение.

• Анализ на търсените специалности и компетенции на пазара на труда за специалисти по икономика и стопанско управление в България (сектори финанси и банки, ИТ, логистика).

• Представително проучване сред настоящи и завършили студенти относно търсените компетенции на пазара на труда (сектори финанси и банки, ИТ, логистика) за специалисти по икономика и стопанско управление; степен на съответствие с изучаваните дисциплини и учебното съдържание.

• Организират се четири тематични семинара с участието на експерти от организациите партньори и преподаватели от факултета; основен фокус: какво трябва да се промени в учебните планове и програми на Стопанския факултет въз основа на идентифицираните нужди от компетентности за специалисти по икономика и стопанско управление? Акцент: подобряване на методиката на преподаване.

• Част от учебните програми се променят в съответствие със съгласуваните препоръки и се тестват в реална среда; бизнес партньорите се ангажират и участват активно в учебния процес - те подпомагат обучението както с пряко участие (преподаване) и предоставяне на казуси от реалната практика, така също с осигуряване на посещения и краткосрочни стажове на студенти в организациите партньори.

• Модернизират се дидактическите технологии; създават се по-добри условия за интерактивно преподаване / учене.

Членовете по изпълнението на проекта са проф. дикн Желю Владимиров, доц. д-р Мирослава Христова, Венцислав Стоилов и гл. ас. Олимпия Ведър-Величкова. Те също казаха по няколко думи за проекта. Гл. ас. Ведър припомни за успеха на проект Студентски практики и заключи, че единственият начин за повишаване на качеството на обучение, е реалният бизнес да дойде в Университета.

Партньори по проекта са Българска стопанска камара, Съюз на българския бизнес, Уникредит Булбанк АД, Прайсуотърхаускупърс Одит ООД, Технологика ЕАД, Карго-партнер ЕООД, Сдружение на завършилите Стопанския факултет на Софийския университет.

Проектът е на стойност 219 706,35 лв. и ще продължи 18 месеца (май 2013 – ноември 2014). Ръководител на проекта e проф. д.с.н. Цветан Давидков. След пресконференцията той представи онлайн платформата FASTER.

Професор Давидков съобщи, че е стартиран тестов период за електронно дистанционно обучение по проекта FASTER (Financial and Accounting Seminars Targeting European Regions). Това е проект за учене през целия живот, финансиран от Европейския съюз по програма „Учене през целия живот“. Целта на проекта е създаването на онлайн платформа за обучения на пет езика, включваща: лаборатория с ресурси, теоретични курсове, практически казуси, и възможност за търсене на работни места.

Платформата FASTER цели да повиши трудовата мобилност на счетоводните специалисти в Европейския съюз. Мобилността на европейските граждани, които искат да работят в чужбина, изисква не само счетоводни и финансови знания, но и обучения за национално присъщите особености, както и запознаване с местните условия (закони, терминология, данъци, етика и др.). Ето защо FASTER дава възможност за публикуване на автобиографии и международно търсене на работни места.

Идеята, която е залегнала в изграждането на платформата, е да помага на хората да разберат счетоводната наука и в същото време да я прилагат на практика по достъпен начин, стъпка по стъпка в една виртуална счетоводна среда. Потребителят на платформата FASTER е изправен пред реални счетоводни и финансови казуси и е напътстван в тяхното решение чрез серия от упражнения и тестове за самооценка. Платформата замества традиционното обучение в аудитория, тъй като достъп до нея може да се осъществи онлайн по всяко време и от всяко място.

Проектът се изпълнява от екипи на пет европейски университета от Гърция, Полша, България, Великобритания и Словакия (http://fasterproject.eu/).

 

Новината на сайта на СУ