Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Хибридно провеждане на практикум по икономика и финанси със студенти от МП „Икономика и финанси“

   

03.05.2022

 

На 30 април 2022 г. в зала 400 в Стопанския факултет и чрез MS Teams студентите от МП „Икономика и финанси“ представиха своите изследвания по актуални икономически теми в рамките на дисциплината „Практикум по икономика и финанси“.

Под научното ръководство на доц. д-р Димитър Златинов, доц. д-р Стела Ралева и докт. Недко Косев се проведоха дискусии относно:

  • Възможностите и рисковете пред България и Европа, произтичащи от Европейския зелен пакт;
  • Европейският енергиен съюз и концепцията за „Общ енергиен пазар“ – същност и предизвикателства пред националните икономики;
  • Отражението на енергийната криза върху икономиката на Европейския съюз и в частност България;
  • Пътят към зелената трансформация: анализ на енергийната позиция като част от прехода на България към зелена икономика;
  • Макроикономическите последици от COVID-19 върху икономиката на България;
  • Регионалните измерения на епидемията от COVID-19 и отражението върху икономиката на България;
  • Сравнението между мерките на макроикономическата политика в отговор на световната финансова и икономическа криза от 2007-2008 г. и за предотвратяване на негативните икономически ефекти от COVID-19;
  • Особеностите и факторите на инфлацията в България в условията на членството в Европейския съюз и предстоящото присъединяване към еврозоната;
  • Динамиката, структурата и факторната обусловеност на износа и вноса на България към еврозоната;
  • Динамиката, структурата и фактoрната oбуслoвенoст на инвестициите в България в кoнтекста на членствoтo в Еврoпейския съюз и състoяниетo на светoвната икoнoмика.
снимка 1

В резултат на обмена на мнения се чуха интересни гледни точки относно текущите икономически процеси в страната и региона с акцент върху предизвикателствата и възможните решения за тяхното преодоляване.

снимка 2