Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Доц. д-р Соня Цветанова Георгиева

   
Screenshot 2023-10-06 131001

Доц. д-р Соня Цветанова Георгиева

Катедра „Икономика“

Френско-германски център за приложни изследвания по икономика и управление към СУ „Св. Климент Охридски“

sonia@feb.uni-sofia.bg

soniageorgieva.bg@gmail.com

 

Образование

1993 Université Paris1 – Sorbonne, Diplôme d’études approfondies en Histoire contemporaine des mondes étrangères et des relations internationales

1991 БАН, Институт по балканистика, Доктор по история

1985 СУ „Св. Климент Охридски”, висше образование

Професионално развитие

1999 – 2023 СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет

2015 – 2019 Заместник-декан по учебната дейност, СФ

2015 – 2023 Председател на Общото събрание, СФ

2015 – 2017 Ръководител на катедра „Икономика и управление по отрасли“, СФ

2009 – 2023 Ръководител на френската програма по Икономика и Управление в СФ

2023 Член на комисията за Фонд научни изследвания, СФ

2011 Доцент, професионално направление 3.8. Икономика (стопанска история, икономическа интеграция, глобализация), СФ

1999 – 2015 главен асистент и доцент, катедра „Икономика”, СФ

1986 – 1998 докторант, н.с. II и н.с. I степен, Институт по балканистика, БАН

Отличия

 • Почетен знак Офицер на Академичните палми, 14 юли 2016, Министерство на Образованието и Науката, Франция

(Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques, décеrné le 14 juillet 2016, Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche)

 • Асоцииран член на научната лаборатория LAREQUOI (Laboratoire de Recherche en Management), Institut Supérieur de Management, Université de Versailles Saint-Quentin.

LAREQUOI (Research Center of ISM, Graduate School of Management), Université de Versailles Saint-Quentin.

Преподавателски опит

 • Стопанска история (на български и на френски език) - Стопански факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2000 – 2023;
 • Бизнес проекти в международна среда (на френски език) - Стопански факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2015 – 2023;
 • Израел в световната икономика – Исторически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2021 – 2023;
 • Икономически проблеми на страните от Югоизточна Европа (1945 – 2000) - Исторически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2009 – 2016;
 • История на глобализацията (на френски език) – Стопански факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2009 – 2011;
 • Стопанска история - Геолого-географски факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”, 1998 – 2007;
 • История на европейската интеграция през ХХ век - Философски факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2001 – 2005.

Основни публикации

Соня Георгиева, Създаване и развитие на катедра „Икономика“ в историческа перспектива. – В: Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната., Колективна монография на катедра „Икономика“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2022, ISBN 978-954-07-5539-7

Соня Георгиева, Българското предприемачество в периода 1878 – 1944 г. – В: История на българското предприемачество, Изд. Агенция за насърчаване на МСП, „Мултипринт“, София, 2022, глава 4, с. 94-161., ISBN 978-619-188-945-7

Sonia Georgieva, Le début de l’enseignement des sciences économiques en Bulgarie à l’Université de Sofia. La faculté d’Economie et son développement. – Изследвания върху социалните и икономическите преходи, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2022, ISBN 978-954-07-5423-9

Веселина Георгиева, Соня Георгиева, Проблеми на икономическото развитие в Кюстендил в условията на нестабилност и кризи от 90-те години на ХХ век до днес. - Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, т. VII, Дилеми на развитието, Варна, 2022, 417-424., ISSN 2534-9244 (print), ISSN 2603-3526 (online)

Соня Георгиева, Предприемачество и индустриална политика в България след Освобождението до Балканските войни (1878-1912). – Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, т. VI, Варна, 2021, 121 – 135., ISSN 2534-9244 (print), ISSN 2603-3526 (online)

Georgieva, S., Lungarova, Tsv. Effects of Social Responsibility and Traditions in Innovations on the Activity of an International Company – the Case of ”Schneider Electric” – In: Economic Alternatives, UNWE Publishing Complex, 2019, issue 2, 227 – 234.

Vateva, Sonia, La Bulgarie : transitions, modernisation, intégration européenne. – Marché et Organisations , Nouvelles économies de marché, Harmattan , Paris, 2015, 77-94.

Vateva, Sonia, La modernisation de la Bulgarie à travers l’intégration à l’Union Européenne : aspects socio-économiques. – Institut Européen Est-Ouest, Lyon, 2011.

http://institut-est-ouest.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique97

Vateva, Sonia, Creation and development of the Faculty of Economics and Business Administration at St. Kliment Ohridski University of Sofia. – Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, Университетско издателство, т. 9, 2011, 19 – 29.

Vateva, Sonia, La Bulgarie au seuil de l’Union européenne : bilan et défis économiques. – In : La Bulgarie et l’Europe. Incertitudes et espoires. Harmattan, Paris, 2007, 77 – 97.

Вътева, Соня, Изграждането на обединена Европа и съдбата на България след Втората световна война. – В: Историческата, юридическата и икономическата наука в полза на България, Унив. изд. “Стопанство”, 2004, т. 1, с. 168-179.

Вътева, Соня, България и идеята за обединена Европа през периода между двете световни войни. - Годишник на Стопански факултет, 2004, т.3, с. 17 - 27.

Вътева, Соня, Развитие на селското стопанство и ХВП в България от началото на ХХ век до 1989 г. – Конкурентоспособност на земеделските стопанства в България, СУ “Св. Климент Охридски”, София, 2003, с. 19 – 24.

Вътева, Соня, Хранителната индустрия в България в миналото и днес в условията на евроинтеграция. – Studia Balcanica 23. Изследвания в чест на чл.-кор. проф. Страшимир Димитров, БАН, София, 2001, т. 2, с. 877 – 888.

Кацаркова, В., С. Вътева. Стопанска история на новото време., ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 1999, 180 с.

Научни и образователни проекти

Международни

 • Основаване на национално бюро за България в СУ „Св. Климент Охридски“ на френското научно списание „Хермес“ към Френската академия на науките. – 2022.
 • Българо-френски проект Лисанс по Икономика и Стопанско управление в Стопанския факултет, СУ, в сътрудничество с Факултета по Икономически и социални науки - Университет Лил, и факултета по Икономически науки – Университет Поатие, 2018 – 2023 г. Ръководител на проектите за двойна диплома СУ – Университет Лил, СУ – Университет Поатие.
 • Building on scientific literacy in evolution towards scientifically responsible Europeans, проект по Европейската програма за наука и технологии – COST, 2018-2020.
 • „Успех за всички (Success4all) – Електронно обучение по предприемачески умения – подход за приобщаващо образование“, проект по Европейската рамкова програма за образование Еразъм+, 2018-2019.
 • Българо-френски проект Лисанс по Икономика и Стопанско управление в Стопанския факултет, СУ, в сътрудничество с Факултета по Икономически и социални науки, Университет Лил1, 2009 – 2018 г. Ръководител на проекта за делокализирана френска диплома.
 • Образователен проект на ръководителите на франкофонските програми по стопанско управление във висшето образование и международната университетска франкофонска агенция (AUF) на тема « Sciences de gestion en francais. Pour quoi, pour qui, comment ? », 2011 – 2013, Париж-София-Букурещ.
 • Координатор на франкофонските програми в Стопанския факултет, на сътрудничеството и студентската мобилност в рамките на европейската програма Сократ-Еразъм с френските университети в Лил, Бордо, Монпелие, Париж-Декарт, Института по политически и икономически науки в Париж и др., 2001 – 2014 г.
 • Българо-френски проект „Рила”: „Ораничения пред икономиката на България в процеса на присъединяването й към Европейския съюз”. Университет за икономически науки и технологии Лил1, Франция, Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Икономически институт при БАН, 2005 – 2006 г.
 • Българо-швейцарски проект: „Organization and Marketing in Bulgarian Agriculture – Obstacles and Resources for Development”, Университет Нюшател, Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, 2002 – 2003 г.
 • Френски проект – FNEGE – по изграждането на мрежа в Югоизточна Европа, свързана с обучението по стопанско управление на френски език – участие като координатор на френскоезичното направление в Стопанския факултет, 2001 – 2002 г.
 • Основаване на Френско-германски център за приложни изследвания по икономика и управление в Стопански факултет, съпредседател, 2014.
 • Проект « Les impacts de gouvernance de l’Union européenne sur les PECO et la CEI » съвместно с Universiré Charles de Gaulle – Lille3, 2010 – 2011.

Национални

 • Проект BG05M2OP0001-2.009-0013 – Докторантски център „Свети Климент Охридски“ (ДокЦент), МОН, 2017-2019.
 • Участие в проекта по основаването и развитието на между-университетския Център за стопанско-исторически изследвания, София, 2015 - 2020.
 • Проект BG051PO001-3.1.07-0027 – „Създаване на устойчив механизъм за непрекъсната адаптация на учебните планове и програми към реалните потребности на пазара на труда в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, МОН, 2014-2015.
 • Проект BG051PO001-3.3.07-0002 – „Студентски практики”, МОН, 2013 – 2014.
 • Проект BG051PO001-4.3.04 – „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, МОН, 2013-2014.

Езикови умения: френски – професионално ниво; английски, руски – средно ниво

Контакти

email: sonia@feb.uni-sofia.bg, soniageorgieva.bg@gmail.com

Адрес: 1113 София, бул. "Цариградско шосе" 125, блок 3

Профили в научни платформи

ResearchGate: Соня Георгиева

 

Страница на магистърските програми към катедра "Икономика"