Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Магистри към катедра Икономика

   

27.05.2020

 

Прием в магистърски програми към катедра „Икономика“

 

Информация за ПРИЕМА ОТ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР за учебната 2020/2021 г.:

Кандидат-магистрите изпращат по електронен път автобиография и мотивационно писмо, в което до 2 страници посочват мотивацията и очакванията си от обучението в срок до 29 януари 2021 г. Автобиографията и мотивационното писмо се изпращат на членовете на изпитната комисия с ясно уточнение за коя магистърска програма се кандидатства

Комисия:
Председател – доц. д-р Димитър Златинов (dzlatinov@feb.uni-sofia.bg)
Членове: доц. д-р Милен Велушев (mvelushev@feb.uni-sofia.bg) и гл. ас. д-р Цветан Мадански (tzvetan_madanski@feb.uni-sofia.bg)

Срокове за кандидатстване в кандидат-студентска сесия за магистри: 23 декември 2020 – 29 януари 2021 г. през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

Събеседването ще се проведе на 1 февруари 2021 г. от 18:00 ч. в платформата MS Teams, за което кандидатите ще бъдат допълнително уведомени.

 

Катедра „Икономика” обявява прием за следните двусеместриални магистърски програми през учебната 2020/2021 година:

 

 

  • МП „Икономика и право” с прием само в редовна форма на обучение от зимния семестър за икономисти и неикономисти и прием от летния семестър само за икономисти

МП „Икономика и право” е създадена съвместно с Юридическия факултет на Софийския университет. Тя има интердисциплинарен характер и цели да даде на студентите практически познания едновременно и за икономическите процеси, и за правната рамка, която ги регламентира. Студентите могат да избират формата на завършване с полагане на държавен изпит или разработване на магистърска теза. Професионалната реализация на успешно завършилите студенти е на различни позиции в публични и частни организации и като предприемачи, управляващи собствен бизнес.

Студентите неикономисти, които са придобили образователно-квалификационна степен бакалавър по специалности извън професионално направление 3.8 Икономика, могат да кандидатстват в магистърската програма от зимния семестър, като полагат допълнителни изпити по икономически дисциплини по време на следването си.

Обучението в редовна форма се осъществява след 18 часа през делничните дни и събота и неделя спрямо разписа на студентите.

Учебен план 2020/2021 – прием от зимния семестър

Учебен план 2020/2021 – прием от летния семестър

 

За допълнителни въпроси може да се обръщате към Администратора на МП „Икономика и право” – доц. д-р Милен Велушев, mvelushev@feb.uni-sofia.bg

Годишна такса за обучение: 2140 лв.

 

 

  • МП „Митнически и данъчен контрол” с прием само в задочна форма на обучение от зимния и летния семестър за икономисти и неикономисти

МП „Митнически и данъчен контрол” цели изграждане на квалифицирани специалисти, които да владеят съвременните форми, методи и средства за анализ и вземане на решения в сферата на митническата и данъчната дейност. Студентите могат да избират формата на завършване с полагане на държавен изпит или разработване на магистърска теза. Професионалната реализация на успешно завършилите студенти е пряко свързана със структурите на Агенция „Митници” и Националната агенция по приходите, както и в консултантския бизнес.

Студентите неикономисти, които са придобили образователно-квалификационна степен бакалавър по специалности извън професионално направление 3.8 Икономика, овладяват фундаментални знания и умения в областта на икономиката и финансите чрез допълнителното изучаване на базови дисциплини.

Обучението в задочна форма се осъществява само събота и неделя в рамките на зимния и летния семестър.

Учебен план 2020/2021 – прием от зимния семестър

Учебен план 2020/2021 – прием от летния семестър

 

За допълнителни въпроси може да се обръщате към Администратора на МП „Митнически и данъчен контрол” – ас. Илия Атанасов,

i.atanasov@feb.uni-sofia.bg

Годишна такса за обучение: 1840 лв.

 

 

  • МП „Икономика и финанси” с прием само в задочна форма на обучение от зимния и летния семестър за неикономисти

МП „Икономика и финанси” предоставя базови знания и умения в областта на общата икономическа теория и финансите, управлението и планирането на основните икономически и финансови дейности на студенти, завършили бакалавърска степен по специалност, различна от професионално направление 3.8 Икономика. Студентите могат да избират формата на завършване с полагане на държавен изпит или разработване на магистърска теза. Професионалната реализация на успешно завършилите студенти е на различни позиции в икономическите, финансовите и административните отдели във всички публични и частни институции, както и в консултантския бизнес и като предприемачи, формиращи и ръководещи собствен и семеен бизнес.

Обучението в задочна форма се осъществява само събота и неделя в рамките на зимния и летния семестър.

Учебен план 2020/2021 – прием от зимния семестър

Учебен план 2020/2021 – прием от летния семестър

 

За допълнителни въпроси може да се обръщате към Администратора на МП „Икономика и финанси” – доц. д-р Димитър Златинов, dzlatinov@feb.uni-sofia.bg

Годишна такса за обучение: 1840 лв.

 

Магистри към катедра „Икономика“

 

Указания за разработване на магистърски тези към катедра „Икономика”

 

ВНИМАНИЕ! Всички магистърски тези подлежат на проверка за оригиналността чрез използване на интегрирана в средата за електронно обучение приставка на специализирана система за засичане на плагиатство в СУ „Св. Климент Охридски“.

 

Заявление за разработване на магистърска теза

Преподаватели и тематични направления за ръководство на магистърски тези

Въпросник за държавен изпит на МП „Икономика и право“

Въпросник за държавен изпит на МП „Митнически и данъчен контрол“

Въпросник за държавен изпит на МП „Икономика и финанси“