Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Бизнес-администрация - Стратегическо управление - за неспециалисти (Без прием от 2018 г.) / Списък на дисциплините, според които се определя правото за кандидатстване в магистърските програми за специалисти

   

В магистърските програми за специалисти могат да кандидатстват:
А) лица с базова подготовка по специалностите „Икономика”, „Стопанско управление”;
Б) лица, които вече са изучавали и завършили успешно най-малко 8 (осем) от посочените по-долу 12 (дванадесет) дисциплини, включени в учебния план на подготвителната година за кандидатите-неспециалисти.
За да бъде зачетена съответната дисциплина, хорариумът, посочен в дипломата за завършена образователна степен, не трябва да е по-малък от 80% от предвидения по учебен план.

№ Учебна дисциплина ( Общ хорариум Лекции Упр. )
1. Основи на управлението (вкл. Бизнес планиране и контрол) (90 60 30)
2. Микроикономика (60 60 0)
3. Макроикономика (60 60 0)
4. Маркетинг (45 30 15)
5. Държавни финанси (30 30 0)
6. Количествени методи в управлението (30 30 0)
7. Правни основи на управлението (45 30 15)
8.Управление на човешките ресурси и организационно
поведение (90 45 45)
9. Счетоводство (75 75 0)
10. Статистика (60 60 0)
11. Информационни технологии и системи (60 30 30)
12. Корпоративни финанси (30 30 0)