Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет / Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 7.4. Обществено здраве (Социална медицина) – един, обявен в ДВ, бр.44 от 29.05.2018 г.

   
Кандидати: ас. д-р Лилия Василева Перусанова-Павлова, дм
  д-р Петко Георгиев Петков, дм