Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет

   

Специалност медицина

Лого СУ

 

София 1407, ул. Козяк 1

Телефон: (+359) 2 9607 417

Факс: (+359) 2 9624 771

Лого МФ

 

Медицинският факултет и УМБАЛ „Лозенец“ с дълбоко прискърбие съобщават, че на 12.09.2021г. внезапно почина проф. д-р Георги Едрев Едрев, дмн дългогодишен, много уважаван и обичан лекар и преподавател по „УНГ Болести“. Да е светла паметта му.

Заповед № 5 от 14.09.2021г. за провеждане на извънредна ликвидационна сесия .

Правила за преместване на студенти ОКС “бакалавър” и “магистър” /след средно образование/ в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за учебната 2021/2022 г. Повече информация

Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ Обявява конкурс по документи, съгласно чл. 18 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по неклинична специалност – „Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)“ – 1 място, за нуждите на Военномедицинска академия . Повече информация

 

Медицинският факултет и УМБАЛ „Лозенец“ с дълбоко прискърбие съобщават, че на 15.04.2021г. почина доц. д-р Кирил Димов Праматаров,дм дългогодишен, многоуважаван и обичан лекар и преподавател по „Дерматология и венерология“.

Учебна 2020 / 2021г. - Държавни изпити специалност "Медицина"
Учебна 2020 / 2021г. - Държавни изпити специалност "Медицинска сестра"
Учебна 2020 / 2021г. - Държавни изпити специалност "Медицинска Рехабилитация и ерготерапия"
ПРОГРАМАЗа летен семестър на учебната 2020/2021 г. – специалност „Медицина“, ОКС „Магистър“
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
PROGRAM Summer semester of 2020/2021 academic year
1 year 2 year 3 year 4 year 5 year
ПРОГРАМА летен семестър на учебната 2020/2021 г. – специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, ОКС „Бакалавър“
1 курс 2 курс 3 курс
ПРОГРАМА За летен семестър на учебната 2020/2021 г. – специалност „Медицинска сестра“, ОКС „Бакалавър“
1 курс 2 курс 3 курс

Във връзка с усложнената Covid обстановка в базите за обучение на Медицинския факултет до края на месец април се преминава към онлайн обучение по всички дисциплини от 12.04.2021 г. Преподавателите и студентите ще получат уточнените разписи на занятията след 05.04.2021 г.

Уважаеми колеги,преддипломните стажове за всички специалности продължават присъствено от 29 март 2021 г. (понеделник). За останалите курсове продължават да се провеждат само онлайн занятията по настоящите разписите.Само за студентите от V курс занятията ще се провеждат по разписите по-долу.

Разпис V курс медици летен 2020-2021 29 март - 2 април

Dear colleagues,the undergraduate internships will continue from March 29th, 2021 (Monday).For the rest of the students only the online classes will be held as per the current schedule.Only for 5th year medical students the schedules for the next week are listed below.

V course Summer 2020-2021

 

Уважаеми студенти и преподаватели, летният семестър на учебната 2020-2021 г. започва на 15 март, 2021 г. До 26 март (засега) ще се провеждат само лекциите в електронна среда за обучение.

 

"Медицинският факултет на СУ "Св. Климент Охридски" обявява конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани през 2021 г. по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“ Подробна информация

Заповед на Ректора на СУ "Св. Климент Охридски" № РД-19-12/18.1.2021 г.

 

Удължаване на кампанията за плащане на семестриални такси чрез СУСИ за летен семестър на 2020/2021 уч. г.Във връзка с продължаващата епидемична обстановка и отпадането на плащането на каса в СУ, кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за летен семестър на 2020/2021 учебна година се удължава до 28.02.2021 г.Моля обърнете внимание, че при плащане чрез СУСИ отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка и присъственото записване. Записването в отдел "Студенти" на студентите, отговарящи на общите изисквания и платили чрез СУСИ, става без да е необходимо присъствието на студента. Заверката на студентската книжка се осъществява в срок до две седмици от началото на семестъра (съгласно заповед РД 19-80/11.02.2020 г.).Кампанията не важи за новоприетите от летен прием на 2020/2021 уч. г. Студентите могат да заплащат семестриалната си такса чрез СУСИ за втори и всеки следващ семестър на следването си. Подробна информация

 

Уважаеми студенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, се набират доброволци сред студентите от 1-ви до 6-ти курс за работа в учебните бази на Медицински факултет. Работата на студентите няма да е безвъзмездна и ще бъде само в отделения не ангажирани с "Covid-19", за да се освободи ресурс от служители на болниците за обезпечаване на тези отделения.

Призоваваме Ви, да откликнете на призива за помощ!

 

Всеки новоприет студент следва да предостави в деканат „учебен отдел“ снимка паспортен формат качена на CD в срок най-късно до 02.10.2020 г. За издаване на пропуск за територията на учебен блок „Морфоблок“ и УБ“ Лозенец“.

Телефони за кандидатстудентска информация: 02/9308 400; 02/9308 522; 02/9308 544 за медицина, медицинска сестра, медицинска рехабилитация и ерготерапия; Отдел „Образователни дейности“ – сектор „Прием на студенти“ Веселина Иванова - инспектор – прием на чуждестранни студенти тел. (+359 2) 846 74 29

Поради епидемиологичната обстановка, новоприетите и настоящи студенти, моля да заплатят таксата за обучение по банков път на сметката на Медицински факултет.

Таксите за обучение за учебната 2020 /2021 г. могат да бъдат платени по един от следните начини:

1. Студентите от Медицински факултет могат да заплатят и по сметка:

БНБ - централно управление

IBAN: BG90 BNBG 9661 3100 1224 01 BIC: BNBGBGSD

2. Чрез информационната система СУСИ, с използване на системата за разплащане ePay/EasyPay (ръководство)

При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка. Следва записване в отдел "Студенти".

Възможността НЕ ВАЖИ ЗА СТУДЕНТИ, НОВОПРИЕТИ ОТ СЕМЕСТЪРА, ЗА КОЙТО СЕ ПЛАЩА

Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната в МФ към СУ се взе решение да се извърши превантивно скринингово изследване като всички преподаватели и студенти да бъдат тествани за Ковид 19.
Тестовете бяха осигурени от СУ .
От 1200 направени теста с PCR методика се установиха четирима колеги с положителни за Ковид 19 проби.
В съответствие с препоръките на здравните власти в страната тези колеги заедно с контактните им лица бяха изолирани и карантинирани. Предприети бяха необходимите противоепидемични мерки. Извършена е и цялостна дезинфекция.

Във връзка с осигуряване на безопасен учебен процес, на територията на болница „Лозенец“ и Медицински факултет се извършва скринингово проучване на преподаватели и студенти за COVID-19.

Уважаеми колеги,

Във връзка със създалата ситуация с COVID-19 и с цел успешно приключване на учебната година след възстановяване на учебните занятия в МФ, за занятията са осигурени по-големи аудитории (на територията на Ректората за най-големите потоци), създадена е организация по почистване и дезинфекция и е изготвен нов разпис на учебните занятия. В него е удължена седмичната продължителност на лекциите и упражненията по дисциплини, съобразно покриване на всички хорариуми и периодът предвиден за завършване на учебната година.

На територията на всички учебни бази (СУ и клинични бази) е задължително носенето на предпазни маски!

Достъпът до МБАЛ „Лозенец“ се осъществява само през служебния вход на болницата. Още при влизане в болницата студентите са задължени да обличат престилките и екипите си:

- Първи и втори курс – студентите да бъдат задължително облечени със закопчани престилки. Всички останали вещи да бъдат прибрани в чантите им, които се оставят само на определените от преподавателите места в учебните зали и лаборатории.

- След трети курс – студентите обличат екипи си още при влизане в болницата, в съблекалните. Задължително е носенето на обувки, които се използват само на територията на болницата. На занятия се носи само необходимото за учебните часове, останалите вещи се оставят в шкафчетата. Необходимо е редовно да почистват стетоскопите си с дезинфектант.

Не се допуска влизане и престой в зоната за пациентски посещения!

Движението по коридорите се осъществява на дистанция един от друг, без допускане на струпвания на хора. Достъпът до залите, разположени на етаж 4 и 5 се осъществява по стълбите или с двата малки асансьора. Забранен е достъпът до големите асансьори, които се използват от пациенти и роботи за снабдяване.

Задължително е да се следват всички инструкции на други клинични бази, ако има допълнителни такива!

Забранява се достъпът до Деканата. При необходимост от издаване на документи или въпроси, заявките се изпращат по е-майл на:

Учебен отдел – г-жа Боряна Стоянова – stoyanovaboryana@gmail.com

Отдел „Студенти“ – г-жа Мария Мишелова – mariameshalova@abv.bg (специалност „Медицина“)

Отдел „Студенти“ – г-жа Мария Начева - m.nacheva.mf@gmail.com (специалност „Медицина на английски език“)

Отдел „Студенти“ – г-жа Нонка Минева – nlmineva@med.uni-sofia.bg (специалност „Медицинска сестра“ и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“)

СДО – г-жа Елена Димитрова – sdo-mf-su@abv.bg

СДО – г-жа Мария Иванова – sdo-mf-su@abv.bg

Получаването на документите ще бъде допълнително уточнено и ще се извършва в нормативно определените срокове.

Призоваваме всички студенти да изпират престилките и екипите си всяка вечер на висока температура.

Освен създадената организация за почистване и дезинфекция от Ръководството на МФ, разчитаме и на личната отговорност на всички – студенти и преподаватели, за опазване здравето на пациенти, студенти и преподаватели. Вярваме, че в рамките на този кратък период с общи усилия ще приключим успешно учебната година.

От Ръководството

 

Dear colleagues,

In regards to the situation with COVID-19 and in order to successfully complete the academic year after the resumption of classes at the Faculty of Medicine, larger halls have been provided for the lectures, a new cleaning and disinfection process has been established and a new schedule of classes has been prepared. The weekly duration of lectures and exercises has been extended, to cover all hours within the period for completion of the academic year.

It is mandatory to wear protective masks on the territory of all university and clinical facilities!

The access to Hospital "Lozenetz" is allowed only through the staff entrance of the hospital. Upon entering the hospital, students are required to wear their aprons and medical clothing:

- First and second year - students must be dressed in aprons all buttoned up. All other personal belongings should be stored in their bags, which are to be left only in places, selected by the lecturers in the classrooms and laboratories.

- After the third year - students dress their medical clothing in the dressing rooms, right upon entering the hospital. It is mandatory to wear shoes that are used only on the territory of the hospital. Only what is necessary for the lectures is allowed to be brought in, the rest of the personal belongings must be left in the lockers. Students need to clean their stethoscopes regularly with disinfectant.

It is forbidden to enter and stay in the patient’ visits area!

The movement along the corridors is allowed with keeping a distance, without groups of people at one place. The access to the halls, located on floors 4 and 5, is via the stairs or with the two small elevators. Access to large elevators, used by patients and supply robots, is prohibited.

It is mandatory to follow all safety instructions at other clinical bases, if there are additional ones!

Access to the Dean's Office is prohibited. All questions or document related requests should be sent by e-mail to:

Department of Еducation – Mrs. Boryana Stoyanova – stoyanovaboryana@gmail.com

Department of Student Affairs – Mrs. Maria Meshalova – mariameshalova@abv.bg (Medicine)

Department of Student Affairs – Mrs. Maria Nacheva – m.nacheva.mf@gmail.com (Medicine in English)

Department of Student Affairs – Mrs. Nonka Mineva – nlmineva@med.uni-sofia.bg (Nurses and Medical Rehabilitation and Ergotherapy)

Post-graduate qualification – Mrs. Elena Dimitrova – sdo-mf-su@abv.bg

Post-graduate qualification – Mrs. Maria Ivanova – sdo-mf-su@abv.bg

The receipt of the documents will be further specified and will be carried out within the statutory deadlines.

We encourage all students to wash their aprons and medical clothing every night at high temperatures.

In addition to the organization for cleaning and disinfection established by the Management of the Faculty of Medicine, we strongly rely on the personal responsibility of all, to protect the health of patients, students and lecturers. We believe that within this short period, with the collective efforts of all of us, we will successfully complete the academic year.

Management of Faculty of Medicine

 

 

Българската асоциация на микробиолозите организира електронно обучение в три модула.

Във връзка с непрекъснато нарастващата антимикробна резистентност - един от глобалните проблеми на съвременното общество, Българската асоциация на микробиолозите организира електронно обучение в три модула. Целта на обучителната програма е лекарите и студентите по медицина, да получат допълнителна информация по проблема, както и начините за лечение на широк кръг заболявания, с прилагане на точните за всеки конкретен случай медикаменти, в най-подходящите за целта концентрации.

Повече информация

ДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА „ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА“
Млади жени учени в областта на природните науки от цяла България имат възможността да кандидатстват за Националните стипендии по глобалната програма „За жените в науката“. Кандидатурите за конкурса могат да бъдат подавани до 31 май 2020 г., като и тази година ще бъдат присъдени три стипендии на стойност 5000 евро всяка.

 

Повече информация

FWIS 2020 Poster
   

Писмо от РЗИ Относно: Доброволци за работа с real-time PCR системи за изследване на проби за COVID-19 .

Заповед № 22/16.03.2020 г. от декана на МФ в изпълнение на заповед № РД-19-139/13.03.2020 г. на ректора на Софийския университет с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус)

Заповед № РД-19-139/13.03.2020 г. на ректора на Софийския университет с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус)

 

Телефон за Кандидат студентска кампания 2020 / 2021 за специалности Медицина, Медицински сестри и Медицинска рехабилитация : 02 / 9308 400

 

ЮБИЛЕЙНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

15 години Българска Асоциация по Клинична имунология, която ще се проведе от 06 до 08 ноември 2020 г. в хотел Хилтън, София

Повече информация

 

Студентски електронни анкетни карти за качеството на образователния процес в отделните дисциплини
Краен срок: 14 февруари 2020 г.

Ръководство за попълване на електронните анкетни карти

 

КОНКУРСИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ"

Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани през 2019 г. по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“.

Обява

Документи за кандидатстване:

 

Писмо на доц. д-р Елиза Стефанова, зам.-ректор по информационни дейности, академичен състав и администрация 70-92-71/02.10.2017 г.

 

Банкова сметка на Медицински факултет към СУ „Св. Климент Охридски“

IBAN BG90BNBG96613100122401
BIC BNBGBGSF

МФ Стара сграда
МФ Нова сграда
 

 

Връзки:

Презентация на Медицински факултет в prezi.com

Проект "EUthyroid"

 

Разписи за 2019/2020 академична година, държавни изпити:

Разписи за 2018/2019 академична година, държавни изпити: