Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / гл. ас. д-р Боряна Митева – съвременна обща история

   

Приемно време:

Четвъртък 13-15 ч;

Петък 14-16 ч. в каб. 29

 

Телефон: 02 9308 231

E-mail: bnmiteva@uni-sofia.bg

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

12166408_10207646159413220_595584584_n

Биографични данни:

 • 09.2000 – 05.2005 – средно образование в Национална гимназия за древни езици и култури ”Константин Кирил Философ”, гр. София
 • 10.2005 – 07.2009 – висше образование в Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Специалност “История”, Специализация “Съвременна обща история”
 • 10.2009 – 07.2011 – магистърска програма “Кризи, конфликти и дипломация в световната политика XVII-XX в.”, ИФ на СУ “Св. Климент Охридски”
 • 11.2011 – 10.2013 - Следдипломна професионална квалификация по “Японски език и култура”, ЦИЕК, СУ “Св. Климент Охридски”
 • 02.2012 –03.2015 – докторант в Катедра “Нова и съвременна обща история”, ИФ на СУ “Св. Климент Охридски” с тема на дисертацията “Политиката на Япония към Източна Азия в периода на Студената война”
 • от 2014 г. – асистент по Съвременна обща история към Катедра “Нова и съвременна обща история”, ИФ на СУ “Св. Климент Охридски”
 • 2016 г. – доктор по история
 • 2017 г. – главен асистент

Специализации:

 • Program for Specialists in Cultural and Academic Field, Japan foundation Japanese - Language Institute, Kansai, Osaka, Japan (平成26年度. 分化/学術専門家日本語 研修6ケ月コース,国際交流基金,関西国際センター, 大阪、日本), 17.09.2014-18.03.2015

Проекти:

 • Научен проект на тема „Европейски интеграционни проекти през 70-те години на ХХ век”, финансиран от фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Климент Охридски” в календарната 2013 г.
 • “Проект № 167 “Интеграция в Европа през 60-те години на XX в.”, финансиран от фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Климент Охридски” в календарната 2012 г.“Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, СУ “Св. Климент Охридски”.

Научни интереси:

 • Съвременна история, Международни отношения, История на Япония, Външна политика на Япония, Международни отношения в Източна Азия, Международни отношения в АТР, Международни отношения в Евразия

Избрани публикации:

Статии:

 1. 冷戦時代の日本の北方領土問題に対する政策. - 平成26年度. 分化/学術専門家 日本語研修6ケ月コース. 修了レポート集.国際交流基金関西国際センター.
 2. “What’s the potential of Japan’s foreign policy in Central Asia?”. Central Asia Policy Review, Volume I, Issue III, 2015.
 3. “Политиката на Япония по въпроса за „Северните територии“ (края на XX в. – началото на XXI в.)“ – сп. История, година XXII, книжка 5, 2014.
 4. Японската външна политика към КНР през 80-те години: студени политически-горещи икономически отношения (сейрей кейнетсу 政令経熱)? Научен проект на тема „Европейски интеграционни проекти през 80-те години на ХХ век”, финансиран от фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Климент Охридски” в календарната 2014 г. – предстои публикуване
 5. “Отношенията на Япония с Република Корея и НДРК през 70-те години на XX век“. Научен проект на тема „Европейски интеграционни проекти през 70-те години на ХХ век”, финансиран от фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Климент Охридски” в календарната 2013 г.” Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2014.
 6. “Японо-съветското икономическо сътрудничество в съветския Далечен Изток и Сибир през 70-те години на XX век”, Докторантски сборник “Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарните науки”, Т. 3, Издателство “Изток-Запад”, София, 2015.
 7. “Въпросът за “Северните територии” и японската политика сейкей бунри 政経分離” , Докторантски сборник “Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарните науки”, Т. 2, Издателство “Изток-Запад”, София, 2015.
 8. “Политиката на Япония към КНДР (1970-1975 г.)”. Национална конференция с международно участие “Страните от Източна, Южна и Югоизточна Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия”, София, 29 ноември 2013 г. http://asiaconference-bg.com/?s=Boryana+Miteva
 9. “Ролята на ЯКП и ЯСП в отношенията на Япония със СССР и КНР и влиянието на съветско-китайският конфликт върху японската левица”, Сборник “Социални идеи, движения и политики”, Изследвания на НПИ "Д. Благоев", София, 2014.
 10. Dissertation project’s Essay “Japan’s foreign policy to East and South East Asia in the Cold war era”, Ph.D. Workshop in Japanese Studies, East and Central Europe 2013, sponsored and organized by The Japan Foundation, Budapest (JFBP), February 17-19, 2013.
 11. “Политиката на Япония към Република Корея и нормализирането на отношенията им през 1965 г.”, списание “История”, година XXI, книжка 1, 2013.
 12. “Поврат в политиката на Япония към КНР през 70-те години на XX в.”, Сборник доклади от националната научна конференция с международно участие “Страните от Източна Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия”. Издателство “Камея”. София, 2013.
 13. “Икономическата дипломация на Япония към Западна Европа през 60-те години на XX в.”, Проект № 167 “Интеграция в Европа през 60-те години на XX в.”, Сборник доклади “Интеграционните процеси през 60-те години на XX век”, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2013.
 14. “Икономическата дипломация” на Япония към СССР през 60-те и 70-те години на XX в.”, Сборник “Япония – времена, духовност и перспективи”. С., 2012.
 15. “Япония през погледа на българската историческа наука”, Сборник доклади от “Ежегодни кюстендилски четения 2012”, тема: “Традиция и преход в българската историография”, Кюстендил, 1-3 юни 2012.