Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Геолого-географски факултет / 4.4. Науки за Зeмята / Специалност География / Географско образование

   

Срок на обучение: 3 семестъра / 4 семестъра
Форма на обучение: редовна / задочна

Ръководител: доц. д-р Мая Василева

бул. Цар Освободител 15, ГГФ, каб. 267-А
тел.: 02 9308 425
е-mail: mayawasileva@gea.uni-sofia.bg

 

Квалификационна характеристика

Учебен план - редовно обучение
Учебен план - задочно обучение

 

Завършилите образователно-квалификационната степен „магистър по географско образование“ придобиват теоретична и практическа подготовка в следните основни направления: управление на образованието; нови педагогически технологии; контрол на учебния процес и оценяване на резултатите от него; методика и методология на педагогическите изследвания и практически умения за разработване на учебна документация; изпълнение на общински и областни проекти в областта на образованието и на използването на модерни информационни технологии при управлението на образователния процес в страната.

Потребността от подготовка на специалисти с магистърска степен в областта на географското образование е голяма. Това научно-приложно направление осигурява възможности за реално свързване на теоретичната подготовка на студентите с управленските структури на образованието. Получената професионална подготовка на магистрите им позволява да се реализират като учители, при условие че имат придобита бакалавърска учителска правоспособност по география; като специалисти в областта образованието в областните и общинските администрации; като участници и ръководители на образователни проекти на национално и регионално равнище.