Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Геолого-географски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "Професор" по професионално направление 4.4. науки за земята /геология и проучване на полезни изкопаеми/, обявен в ДВ, бр. 32/22.04.2016 г.