Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Следдипломна квалификация

   

СДК

Основната задача на следдипломната квалификация (СДК) е да провежда обучение с цел повишаване на квалификацията или придобиване на нова/допълнителна квалификация на специалисти с висше образование. В съответствие с изменящите се потребности на научно-изследователската дейност и практиката, квалификационната дейност се изменя твърде динамично, като непрекъснато се разкриват нови тематични направления и курсове, а други се видоизменят.

Организацията на работата в СДК позволява при възникнала потребност да се разработва учебна документация за нови курсове, която се обсъжда и се утвърждава от Факултетния съвет. Този подход гарантира изискването за качество на учебното съдържание и на учебния процес.

Преподавателският състав е основно от Физически факултет на СУ, други факултети на СУ; други университети и БАН, а при необходимост се привличат и изявени специалисти от практиката.

Учебният процес се организира групово или индивидуално в динамични курсове с очни, задочни, дистанционни и комбинирани форми на обучение. Тенденцията е следдипломната квалификация да се превърне в система за непрекъснато обучение на специалисти в областта на физиката.

Предвид специфичните държавни изисквания за придобиване на квалификация “Учител по ...”, в момента има утвърден от Факултетния съвет Учебен план за задочно обучение за придобиване на квалификация “Учител по физика и астрономия” за завършили физически факултет специалисти.

Чрез формите на СДК във Физически факултет има възможност за придобиване на нова или допълнителна квалификация по редица съвременни и нови специалности, напр.: “Лазерна физика и оптика”, “Медицинска физика”, “Нанооптоелектроника и информационни технологии”, “Безжични мрежи и устройства”, “Ядрена енергетика и технологии” и от всички други области на физическата наука. За следдипломно обучение могат да кандидатстват завършили физически факултети, други специалности от естествени науки, технически университети и пр. Според нуждите на заявителя на СДК се разработват учебни планове, съобразени с предходното образование и придобитата до момента квалификация (Примери: “Метеорология” , “Ядрена енергетика” , "Неутронно-физични реакторни пресмятания за ВВЕР-1000" ) .

Кандидатстването, приемът и обучението се извършват в съответствие с Правилника за структурата и дейността на сектора за СДК в Софийския университет.