Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Научна дейност / Научни награди / Проф. дфзн Стойчо Язаджиев е носител на наградата "Питагор" за утвърден учен в областта на природните и инженерните науки за 2023 г.

   

Чл.-кор. проф. дфзн Стойчо Язаджиев от катедра „Теоретична физика“ към Физическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ е носител на тазгодишната награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на природните и инженерните науки. Наградите за принос в науката „Питагор“ на Министерството на образованието и науката са най-престижните национали отличия за наука и се връчват за петнадесета поредна година. Техни носители са водещи изследователи със световен научен принос, които уверено водят България по пътя към обществото на знанието и прогреса.

Pitagor-Yazadzhiev-2023

Проф. дфзн Стойчо Язаджиев е включен в топ 2% на най-влиятелните учени в света съгласно престижната класация на Станфордския университет. Той е професор по теоретична и математическа физика в катедра „Теоретична физика“ при Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ и професор в секция „Диференциални уравнения и математическа физика“ към Института по математика и информатика на БАН. През 2021 г. е избран за член-кореспондент на БАН в направление “Физически науки”.

Проф. Язаджиев е носител на множество престижни международни, чуждестранни, национални и вътрешно-академични отличия, включително Награда „Питагор“ за утвърден учен в природните науки и математиката за 2015 г., Голямата награда за наука на СУ “Св. Кл. Охридски“ за 2016 г. и много други.

Научната дейност на проф. дфзн Стойчо Язаджиев е в областта на теоретичната и математическата физика. По-специално тя е свързана с изследване на уравненията на Айнщайн, описващи структурата на пространство-времето и тяхното приложение в релативистката астрофизика и космология. По тези тематики той има повече от 190 публикации, като 160 от тях са в реномирани рецензируеми международни списания с висок импакт фактор. Забелязаните независими цитирания на трудовете на проф. Язаджиев са над 5 000, а h-индексът е 40 според INSPIRE HEP и 43 според Google Scholar.

Най-скорошното и важно постижение на проф. Язаджиев е създаването на ново направление във физиката на черните дупки и тяхната астрофизика. В статия публикувана през 2018 г. в Phys. Rev. Lett. 120 (2018) no.13, 131103, е показано съществуването на нов тип скаларизирани черни дупки, които се формират при фазов преход на познатите черни дупки в общата теория на относителността, когато кривината на пространство-времето надмине определена критична стойност.

Скаларизираните черни дупки отварят качествено нова възможност за тестване и изследване на фундаменталните скаларни полета и гравитацията като цяло чрез нововъзникналата гравитационно-вълнова астрономия и в частност наблюдавайки гравитационните вълни от сливане на черни дупки. За важността на това изследване свидетелства и факта, че до момента статията е цитирана повече от 400 пъти. Създаването на ново направление в теорията на черните дупки е разпознато и от едно от най-авторитетните списания по физика Reviews of Modern Physics, с импакт фактор 54, което покани проф. Язаджиев заедно с колеги да напише обзорна статия по новото направление.

В научната литература голяма част от водещите резултати на проф. Язаджиев се цитират поименно: теореми на Холандс-Язаджиев, теорема на Седербаум-Язаджиев-Лазов, техники и методи на Язаджиев, решения на Язаджиев, модел на Язаджиев, неравенства на Язаджиев, модел на Донева-Язаджиев и други. Статиите на проф. Язаджиев се цитират също и от огромните астрофизични колаборации като Event Horizon Telescope (EHT).

Проф. Язаджиев е създател на научна школа по гравитация и релативистка астрофизика, ръководител е на над 50 дипломанти и на 10 успешно защитили докторанти. Автор и съавтор е на пет монографии, две от които в процес на издаване в чужбина, и на един учебник. Член е на борда на редакторите на международното списание Mathematics (секция Mathematical Physics) и главен редактор на Bulgarian Journal of Physics (2018-2022). Пълноправен член е на колаборацията LISA и на научния борд на The Einstein Telescope, както и член на Cosmic Explorer и ngEHT.