Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Научна дейност / Научни награди / Физик д-р Любомир Иванов Стоянов - носител на Наградата на Столичната община за най-добър млад учен на Софийския университет за 2020 г.

   

Kолегата д-р Любомир Стоянов, физик в катедра Квантова електроника, е млад учен, придобил международен авторитет в областта на сингулярната линейна и нелинейна оптика и с впечатляващата за възрастта му научна и публикационна дейност е дал своя достоен принос за увеличаване на престижа на българската наука и за издигане нивото на научните изследвания в България.

След защитената с отличие магистърска дипломна работа през 2011 г. на тема „Фазово чувствителен влакнесто-оптичен лазерен сензор за охрана на обекти“, продължава работата си като редовен докторант в Лабораторията по фемтосекундна фотоника на катедра Квантова електроника, Физически факултет. Доказва се като активен млад човек, който не се колебае да започне работа по нов проект, когато положителният краен резултат съвсем не е очевиден. Интересите му са в областта на сингулярната и нелинейната оптика с тенденция да се развият в областта на оптиката на свръхкъсите фемтосекундни снопове/импулси.

Като признание за качеството на изследванията му, след успешната защита на докторската му дисертация (тема: Контролируемо генериране и самофокусиране на сингулярни снопове и характеризиране на свръхкъси импулси), през 2015г. д-р Любомир Стоянов бе удостоен с наградата на Факултетния съвет на Физически факултет за най-добра дисертация за ОНС „доктор”. През същата година той бе назначен като физик в катедра Квантова електроника, по-точно – в Лабораторията по фемтосекундна фотоника. Тази длъжност заема и понастоящем.

Д-р Стоянов продължава интензивните си и на високо ниво изследвания в областта на сингулярната и нелинейна оптика. Сред експерименталните му изследвания се открояват тези по контролирана промяна на формата на оптични снопове чрез създаване на големи оптични „кристали”, съставени от стотици оптични вихри. В тези изследвания, вместо ползваните дотогава компютърно-синтезирани холограми, той ползва съвременни (по стандарт HD) двумерни пространствени модулатори с течни кристали. В зависимост от геометрията на „кристалите” (напр. квадратна, хексагонална), както и в зависимост от комбинациите между тях, д-р Стоянов получи важни нови резултати, публикувани в Journal of the Optical Society of America (vol. B 35, pp. 402-409 (2018)), в Journal of Optics (vol. 20, Art. Nr. 095601 (2018)) – издание на Institute of Physics, Англия, и в списание Scientific Reports на издателската група Nature (Scientific Reports vol. 9, Art. Nr. 2128 (2019)). Друга важна група негови резултати са на основата на идеи от сингулярната оптика. Той по прецизен и неоспорим начин показа, че недифрагиращи на големи разстояния Гаус-Беселови снопове могат да бъдат генерирани чрез анихилиране на оптични вихри с високи топологични заряди (напр. >30). Резултатите му са подкрепени не само от физическата интуиция, но и от известните теореми за Фурие-трансформацията. Получените резултати са публикувани в списание Optics Communications (vol. 480, art. 126510 (2012)) и за втори път, през м. 11.2020г., са приети за публикуване в списание Scientific Reports на групата Nature. Отделно направление в изследванията му, изцяло инициирано от него, е създаването и манипулирането на поляризационни сингулярности (напр. на снопове с радиална и с азимутална поляризация) в далечна зона или в изкуствена далечна зона – т.е. във фокуса на леща. Такива поляризационни сингулярности д-р Стоянов успя да генерира и в полетата на Гаус-Беселови снопове. Понастоящем в напреднала фаза е разработването на аналитичен модел. Предстои оформяне на резултатите. Доктор Стоянов е автор на 21 статии (11 статии с импакт-фактор, 6 статии в списания с импакт-ранг, 4 статии в реферирани списания; 2 от тях – в Bulgarian Journal of Physics) и на 26 доклада на специализирани международни конференции. Според базата данни на Google Scholar, към датата на кандидатстването му за наградата, неговите трудове са цитирани не по-малко от 38 пъти.

Прецизността и качеството на работата на д-р Стоянов са наистина забележителни. Ясно доказателство за мотивацията, за отдадеността му на работата и за способността му да планира и да провежда самостоятелни изследвания, е приносът му в споменатите изследвания. Ясното вникване в същността на проблемите и собствените му идеи ще му позволят да продължи да израства като учен. Д-р Стоянов е спечелил пост-докторска стипендия на Фондация „Александър фон Хумболт“ (Германия) за научна специализация в Университет Фридрих Шилер (Йена, Германия), в Института по оптика и квантова електроника на Факултета по физика и астрономия, в Катедрата по нелинейна оптика, ръководена от професор Герхард Паулус – почетен доктор на Софийския университет.

Честита награда, колега Стоянов!