Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Научна дейност / Научни награди / Андон Рангелов - лауреат на наградата "За постижения в науката 2008" на фондация "Еврика"

   

На 21 януари 2009 г. на тържество в Софийска градска художествена галерия с наградата "ЗА ПОСТИЖЕНИЯ В НАУКАТА" на фондация "Еврика" за 2008 г. беше отличен младият физик АНДОН РАНГЕЛОВ. Наградата, която се присъжда за тринадесети пореден път, е за успешно защитена дисертация през годината и се дава съвместно от фондация "Еврика" и Висшата атестационна комисия при Министерския съвет на Република България. Акад. Петър Кендеров - председател на Президиума на ВАК заяви, че 12 са били предложенията за наградата за 2008 г., които научните комисии е трябвало да разгледат и оценят, от които поне половината са заслужавали да бъдат отличени. Сред всички тях се е откроила дисертацията на АНДОН РАНГЕЛОВ от Физическия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски", който стана носител на наградата за отличната защита на дисертационен труд на тема "Кохерентен контрол на квантови системи и импулсни полета", за което му е присъдена образователна и научна степен "доктор".
Андон Рангелов е роден през 1979 г. в Пловдив, където завършва е средното си образование в Математическата гимназия. Като ученик е редовен участник в три международни олимпиади по физика. За разлика от почти целия останал национален отбор, който по традиция заминава "в пакет" за САЩ или Западна Европа, А. Рангелов решава да остане и поема по трудния път на научната кариера в България. През 2002 г. се дипломира като бакалавър по специалност "Теоретична и математическа физика" към Физическия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски", а от 2004 г. е редовен докторант в катедра "Теоретична физика" под ръководството на доц. д-р Николай Витанов.
Научните интереси и постижения на Андон Рангелов са в областта на квантовата физика, квантова оптика, квантови състояния. Той е автор на 8 публикации в реномирани международни списания с голям импакт фактор. Участвал е в 8 международни конференции и летни школи. Научните му работи са близко свързани с конкретни експериментални проблеми и са получили 7 независими цитирания. Научните му интереси са съсредоточени в областта на квантовата физика, кохерентен контрол, квантова оптика, квантови състояния, кохерентна суперпозиция, стимулиран Раманов адиабатен преход, система с две нива и система с три нива. По време на обучението си Андон Рангелов има шанса и предизвикателството да реализира няколко средносрочни научни специализации в университетите в Кайзерслаутерен и Касел, Германия; Съсекс, Великобритания; Пиза, Италия; Тулуза, Франция. През 2002 г. печели дванадесемесечна стипендия "Мария Кюри". Член е на международната научна организация "Американско оптично общество". Научният му ръководител доц. д-р Николай Витанов го представя като един изключително комуникативен млад физик, с огромно желание за изява, нови контакти и предизвикателства. Демонстрираният разностранен талант от Андон Рангелов, в комбинация със забележителната му трудоспособност, са гаранция за бляскава научна кариера.
В дисертацията са представени теоретични резултати върху изследването на проблема с кохерентния контрол на квантови системи с три и повече нива, посредством импулсни полета. Показано е обобщение на техниката на бърз Щарков адиабатен преход (SCRAP), което предлага прост и ефективен метод за пълно прехвърляне на населеност от начално ниво 1 до крайно ниво 3 в система с три нива, свързани с рамоново взаимодействие. Направено е аналитично пресмятане на вероятността за контраинтуитивен преход в система с три нива, в която две от нивата са паралелни и се пресичат с трето наклонено ниво. Андон Рангелов е предложил нова техника за почти пълна йонизация на населеност от основно дискретни състояния, свързани с континуум чрез двуфотонен преход през разпадащо се средно състояние. Нейното бъдещо приложение е възможно при фотойонизация на атоми или молекули с голяма продуктивност на йонизацията при извънредно ниски температури. В дисертацията е използвана унитарна трансформация на Хаусхолдер за редуциране на затворената система с три нива в ламбда конфигурация , в която може да има двуфотонен резонанс, водещ до наличието на тъмно състояние от нов вид. Показано е създаването на различни суперпозиции между диабатните състояния чрез използването на новото тъмно състояние.
Младият учен благодари за престижното отличие, като изтъкна че специални благодарности заслужава и научният му ръководител доц. д-р Николай Витанов, под чието ръководство работят още 3-ма докторанти. Той отстъпи паричната част от наградата си за подкрепа на учиници с интереси и изявени способности в областта на физиката.