Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Философски факултет / Публични информационни системи / Квалификационна характеристика

   

Специалност:Библиотечно-информационни науки“
Бакалавърска програма „Публични информационни системи“
Срок на обучение: 8 семестъра (4 учебни години)
Форми на обучение: редовно

 

Бакалавърската програма е насочена:

 

 • към кандидат-студенти с интереси в областта на информационните технологии и информационната наука;
 • към завършилите средни училища и средни професионални училища с природоматематически или технически профил;
 • към завършилите средни училища и средни професионални училища с профил библиотечно-информационни науки.

 

Образователни цели

 

Обучението в бакалавърска програма „Публични информационни системи“ цели студентите

 

 • да се запознаят с методите на подбор, придобиване, организиране и архивиране на информация;
 • да се запознаят с процесите, които протичат в информационните системи и в информационната инфраструктура;
 • да придобият знания и умения за подпомагане използването на информацията;
 • да придобият знания и умения за процесите по стандартизация и осигуряване на функционална съвместимост между отделните елементи на информационните системи;
 • да изградят знания и умения за оценка на информацията;
 • да изградят умения и знания за проектиране на информационни системи и информационни услуги;
 • да усвоят технологиите за създаване, класифициране, съхраняване и разпространяване на информацията;
 • да усвоят технологиите по дигитализация и виртуализация на обекти на различни информационни системи;
 • да усвоят умения за организиране и управление на информация, информационни ресурси и информационни системи в различни области на науката, образованието, културата и бизнеса.

Задачи

 

Задачите на обучението са:

 

 • да изгради професионалисти, подготвени за осигуряване на информационната инфраструктура на отделни институции и организации, както и на информационното осигуряване на обществото на местно, национално и международно ниво;
 • да се създадат предпоставки за изграждане на мрежа от специалисти, подготвени да разпознават информационни потребности, да оценяват и изграждат информационни системи, да осигуряват информационните процеси и да проектирате и развиват информационни услуги;
 • да се изградят професионални знания за обработка на информационни ресурси и предоставяне на информация на науката, образованието, културата и бизнеса чрез информационни мрежови системи;
 • да провеждат проучвания и анализират промени в информационна инфраструктура и информационното обслужване в съответствие с обществените нужди и очаквания;
 • да разработват и внедряват схеми и концептуални модели за архивиране, организиране, класифициране и възстановяване на информация;
 • да изготвят научни статии и доклади;
 • да изготвят ръководства, онлайн и интерактивна търсачка, които улесняват достъпа до информационни ресурси.
 • Информационната наука (Information Science) е научна дисциплина, изучаваща общите свойства и структурата на научната информация, закономерностите при процесите, свързани с комуникациите в науката и историята, организацията и методиката на научно-информационната дейност.

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

 

Знания и умения, необходими за успешна професионална дейност. Учебен план

 

Обучението на студентите се извършва по модерно ориентиран, гъвкав и балансиран между теоретични познания и практически умения учебен план. Чрез него е постигнат баланс и хармонизиране на изучаваните дисциплини, включващи съвременни учебни програми и съдържание, което създава условия студентите да формират базовите умения и компетенции, необходимо за овладяване на информационната наука. Учебният план включва и набор от изборни учебни програми и съдържание, чрез които се предоставя възможност на обучаващите се да доразвият и надградят своите познания според специфичните си интересите и уменията, които притежават.

 

Общо теоретична подготовка

 

Учебният план осигурява изучаването на фундаменталните за широкото интердисциплинарно поле на информационната наука предмети и се допълва с богат набор от разнообразни учебни дисциплини, които дават възможност на студентите да придобият специфични знания и компетентности, да получат знания и умения в различни области според своите интереси. Информационната наука е в допирни точки с множество научни области и това ясно е отразено в структурата и обхвата на учебния план.

 

Специална подготовка

 

Специалната подготовка се постига чрез профилиращи дисциплини за обогатяване на обучението и възможностите за персонално развитие. Така организирано обучението, изцяло позволява да се постигне овладяването на специфични знания и компетентности, предоставя възможност за получаване на знания и умения в различни области в съответствие с интересите на обучаващите се и създава условия за профилиране на студентите според техните предпочитания.

Професионални компетенции

 

Знания

 

Студентите придобиват професионални компетентности свързани с изграждане и развитие на информационни бази от данни и услуги, с прилагане и проектиране на инструменти за оценка и анализ на информационни системи и информационни ресурси, с организиране и управление на информационни ресурси, с планиране и разработване на информационни услуги и информационни продукти.

 

Умения

 

Изграждат се умения:

 

 • за проектиране и администриране на информационни системи (традиционни и електронни);
 • за конструиране на информационни услуги за всички целеви групи;
 • за поддържане на информационни потоци;
 • за подпомагане на информационното обслужване (традиционно и електронно);
 • за информационно осигуряване на науката, образование, култура, бизнес и др.

 

Професионална реализация

 

Завършилите бакалавърска програма „Публични информационни системи“ имат възможност за професионална реализация:

 

 • в институции и организации, обществени и частни, в които се генерира, разпространява и управлява информация;
 • в различни институции и организации, представители на държавни и местни институции, неправителствени организации, бизнес-организации, електронен бизнес, които предлагат различни информационни услуги и осигуряват различни информационни потребности (традиционни и електронни);
 • в информационни центрове и служби на национални и международни институции и организации като Европейска комисия, Европейски съюз, Европейски парламент, Национален парламент, ЮНЕСКО, ИФЛА, ИКОМ и др. п.

 

Студентите са подготвени за реализация на различни нива в организационната структура: ръководни позиции, свързани с организация и управление на информация и информационни потоци и системи, експерти и консултанти по информационно осигуряване, извличане на данни, информационно търсене, специалисти по анализ, подбор, организиране и поддържане на информационни хранилища и изграждане на информационни услуги.

 

Обучението в бакалавърска програма „Публични информационни системи“ е съобразено с Международна стандартна класификация на образованието. Според Областите на образование и обучение (ISCED-F 2013[1]) попада в област 3. Социални, стопански и правни науки, област на образование 32. Журналистика и информация и област на обучение 322. Библиотеки, информация, архиви. Според националната класификация попада в област на висшето образование Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационна наука.