Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по педагогика - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Превантивна педагогика), обявен в ДВ, бр. 9/02.02.2016 г.