Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по науки за образованието и изкуствата - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 1.2 Педагогика ( Предучилищна педагогика), обявен в ДВ, бр. 67/28.07.2020 г.

   

Кандидат: доц. дн Розалина Пламенова Енгелс-Критидис

Председател на научното жури: проф. дн Радослав Иванов Пенев, СУ „Св. Климент Охридски“

Материали:

Рецензии:

Становища: