Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по науки за образованието и изкуствата - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Графика и технологии, Графичен дизайн), обявен в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Снежина Колева Бисерова

Председател на научното жури: проф. д-р Стефан Кирилов Алтъков, СУ „Св. Климент Охридски“

Материали:

Резюме на трудовете на гл. ас. д-р Снежина Колева Бисерова БГ / ENG

Рецензии:

проф. д-р Стефан Кирилов Алтъков

доц. д-р Регина Ванчова Далкалъчева

Становища:

проф. д-р Лаура Иванова Димитрова

проф. д-р Бисера Василева Вълева

проф. дн Антоанета Ангелова Анчева

проф. д-р Иван Георгиев Узунов

доц. д-р Младен Иванов Младенов

 

Заключителното заседание ще се проведе на 26.11.2019 г. 12.00 ч. в кабинет № 315 на ФНОИ.