Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по класически и нови филологии / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 2.1. Филология (Немски език – приложно езикознание), обявен в ДВ, бр. 50 от 15.06. 2018 г.

   

Кандидати:

гл.ас. д-р Бисерка Николова Велева-Петрусенко
гл.ас. д-р Гергана Иванова Фъркова-Ангелова